Upravni odbor

Zapisnik sa 23. redovne sjednice Upravnog odbora održane 23. 01. 2020.