Istraživanje i saradnja

Erasmus Plus

Erasmus+_logo

Erasmus+ 

Ovo je program Evropske unije koji se sastoji od različitih projekata za obrazovanje, trening, mlade i sport i kao takav nudi više mogućnosti i širok spektar prilika za studente, nastavno i nenastavno osoblje da studiraju ili obave praksu u inostranstvu, drže predavanja, profesionalno usavršavaju kao i implementiraju projekte za izgradnju kapaciteta i stvaranje mreža saradnje između visokoobrazovnih institucija zemalja članica Evropske unije i ostalih zemalja svijeta.


Učešće Univerziteta u Sarajevu u Erasmus+ programu

Bosna i Hercegovina (samim tim i sve visokoobrazovne institucije naše zemlje uključujući i Univerzitet u Sarajevu) učestvuje u Erasmus+ programu od 2014. godine u statusu "partnerske zemlje" ili "third countries not associated to the programme". Univerzitet u Sarajevu se pojavljuje kao jedno „tijelo“ u ovom programu (bez obzira da li projektnu prijavu dostavlja članica/podorganizaciona jedinica našeg univerziteta) i koriste se jedinstveni kodovi:


Erasmus Povelja u visokom obrazovanju 2021-2027 (ECHE Charter)

Slijedom uspješne prijave Univerziteta u Sarajevu za novo Erasmus+ programsko razdoblje, Evropska komisija dodijelila je Univerzitetu u Sarajevu Erasmus Povelju u visokom obrazovanju 2021-2027 (ECHE). Ova povelja služi univerzitetima kao opšti kvalitativni okvir za aktivnosti evropske i međunarodne saradnje koje te ustanove mogu provoditi u sklopu programa Erasmus+. Dodjela ECHE-a preduslov je za učešće u novom Erasmus+ programu, kao i u tri Ključne aktivnosti koje on obuhvata (Mobilnost pojedinaca u svrhu učenja, Saradnja radi ostvarivanja inovacija i razmjena dobre prakse, Podrška reformi politika).


EU Peace

Univerzitet u Sarajevu je postao dio Evropske univerzitetske inicijative pod nazivom EUPeace (European University for Peace, Justice, and Inclusive Societies). EUPeace alijansa/mreža je posebno fokusirana na povećanju efekata internacionalizacije pod prefiksom njegovanja mirnog, pravednog i inkluzivnog evropskog društva, na različitim nivoima. Na ovaj način, naš univerzitet nastavlja dugogodišnju tradiciju međuuniverzitetske saradnje za razvoj kulture dijaloga i promocije mira. EUPeace alijansu čini devet evropskih univerziteta.


Mobilnost studenata i univerzitetskog osoblja

Erasmus+ promoviše mobilnost u obrazovnom polju i nudi studentima mnoge mogućnosti da steknu dragocjeno obrazovno iskustvo van mjesta studiranja, dok univerzitetskom osoblju iz akademske zajednice nudi mogućnost profesionalnog usavršavanja i sticanja međunarodnog iskustva na partnerskim institucijama. Promoviše se i kulturna razmjena između studenata i osoblja svih nacija. Erasmus+ program je namijenjen studentima i osoblju visokoobrazovne institucije.

Gdje možete ići na Erasmus+ razmjenu?

Da bi se moglo ići na međunarodnu saradnju, potrebno je imati prethodno potpisan međuinstitucijski KA171 sporazum sa inostranom visokoobrazovnom institucijom. Evropska komisija je definisala dvije grupe zemalja u okviru Erasmus+ programa: "programske" (EU member states and third countries associated to the programme) i "partnerske" (third countries not associated to the programme) između kojih se može vršiti razmjena studenata i univerzitetskog osoblja. 

 • Programske:
  • članice EU: Austrija, Belgija, Bugarska, Češka Republika, Danska, Estonija, Finska, Francuska, Grčka, Hrvatska, Irska, Italija, Kipar, Latvija, Litvanija, Luksemburg, Mađarska, Malta, Nizozemska, Njemačka, Poljska, Portugal, Rumunija, Slovenija, Slovačka, Španija, Švedska;
  • treće zemlje pridružene programu: Island, Lihtenštajn, Norveška, Sjeverna Makedonija, Srbija, Turska
 • Partnerske:
  • sve ostale zemlje svijeta podijeljene u različite regione (Bosna i Hercegovina je dio regiona 1 - Zapadni Balkan kojem još pripadaju Albanija, Crna Gora i Kosovo*)

Mobilnost je moguća samo iz programske u partnersku zemlju i obrnuto (odnosno studenti i osoblje našeg univerziteta može ići samo na mobilnost u zemlje članice EU i treće zemlje pridružene programu). NAPOMENA: Naš univerzitet učestvuje u KA171 akciji (mobilnost između "programskih" i "partnerskih" zemalja) i ne može učestvovati u KA131 akcijama koje omogućavaju mobilnost samo između "programskih" zemalja. 

Partnerske institucije Univerziteta u Sarajevu u okviru Erasmus+ programa

Univerzitet u Sarajevu je potpisao sporazume sa sljedećim institucijama:

Finansijska podrška

Svaka mobilnost kroz Erasmus+ program nudi mogućnost finansijske podrške u obliku stipendije za dnevne troškove i putne troškove. Tu finansijsku podršku isplaćuje inostrana institucija – domaćin (Univerzitet u Sarajevu ne vrši isplati stipendija). S obzirom da naš univerzitet ne upravlja finansijskim tokovima stipendije, mnoge troškove ćete unaprijed pokriti sami, a onda će vam biti refundirano po dolasku. Iznos stipendije zavisi od zemlje koja će vam biti domaćin.

Kako se prijaviti na međunarodnu mobilnost?

Svi studenti i univerzitetsko osoblje se moraju prijaviti preko otvorenih konkursa koje objavljujemo na web stranici https://international.unsa.ba/.

 • Napomene:
  • mobilnost je moguća samo preko objavljenih konkursa jer ovi podrazumijevaju finansijsku podršku za ponuđene mobilnosti. Sve druge opcije koje se pronađu, a da nije preko naših konkursa, ne mogu biti finansirane.
  • za mobilnosti iz sporazuma koji su potpisani na nivou članice/podorganizacione jedinice našeg univerziteta potrebno je da se javite prodekanu/ici za međunarodnu saradnju na članici univerziteta.

Blended Intensive Programme (BIP) - novo

Erasmus+ program je omogućio parcijalno učešće "partnerskih zemalja" (third countries not associated to the programme) u združenim intenzivnim programima (BIP), ali samo kao institucija koja može samo da šalje svoje studente i osoblje na dešavanja u okviru projekta čiji je koordinator institucija iz "programske zemlje".

 • Detaljnije informacije se mogu naći u Programskom vodiču (str. 62 - engleska verzija).

Saradnja za inovacije i razmjenu dobrih praksi (Capacity Building)

Svakako najpopularnije aktivnosti u okviru ove ključne aktivnosti su izgradnja kapaciteta i strateško partnerstvo. Obje aktivnosti podrazumijevaju svojevrsni nastavak nekadašnjeg Tempus projekta, a cilj im je podrška modernizaciji, dostupnosti i internacionalizaciji visokog obrazovanja u partnerskim zemljama, promocija saradnje između programskih zemalja i kvalifikovanih /prihvatljivih partnerskih zemalja (kao i između prihvatljivih partnerskih zemalja međusobno), promocija dobrovoljnog približavanja sa kretanjima u visokom obrazovanju u EU, promocija kontakata između ljudi, interkulturalne svijeti i razumijevanja.


Jean Monnet

Jean Monnet projekti u okviru programa Erasmus+ imaju cilj da promovišu izvrsnost u nastavi i istraživanju za oblasti studija Evropske unije širom sveta. Studije Evropske unije obuhvataju studije Evrope u cjelini, sa posebnim naglaskom na procesu evropskih integracija, pri čemu uzimaju u obzir spoljašnje i unutrašnje aspekte. One se takođe bave ulogom Evropske unije u globalizovanom svijetu i u promovisanju aktivnog evropskog građanstva i dijaloga između ljudi i kultura. Jean Monnet projektima podstiče se dijalog između akademskog svijeta i kreatora evropskih politika.


Sport

Aktivnostima u području sporta podupiru se partnerstva, čiji je cilj borba protiv dopinga na lokalnoj razini, posebno u rekreativnim okruženjima kao što su amaterski sport i fitnes, podupiranje prevencije i podizanja svijesti među učesnicima uključenim u borbu protiv namještanja utakmica te inovativni pristup suzbijanju nasilja i rješavanju problema rasizma i nesnošljivosti u sportu. Svrha je tih partnerstava također podržati provedbu načela EU-a o dobrom upravljanju, Smjernica EU-a o dvostrukim karijerama sportaša, strategijama EU-a u području socijalnog uključivanja i jednakih mogućnosti te Smjernicama EU-a o fizičkoj aktivnosti, u cilju poticanja sudjelovanja u sportu i fizičkim aktivnostima.