Istraživanje i saradnja

Erasmus Plus

Erasmus+_logo

ŠTA JE ERASMUS+?

Erasmus+ je program Evropske Unije za obrazovanje, osposobljavanje, mlade, i sport za period 2014–2020. Programom Erasmus+ pruža se podrška transnacionalnim partnerstvima među ustanovama i organizacijama u području obrazovanja, osposobljavanja i mladih kako bi se potaknula saradnja i povezala područja obrazovanja i rada te tako pokušale smanjiti razlike u vještinama s kojima se suočavamo u Evropi.

Ko može da učestvuje u Erasmus+ programu?

Institucije koje imaju pravo da učestvuju u projektima Erasmus+ prvenstveno moraju da pripadaju tzv. programskim zemljama (zemlje članice Evropske unije, BJR Makedonija, Island, Lihtenštajn, Norveška, Turska i Srbija ), dok su pojedini dijelovi programa, naročito oni koji se odnose na visoko obrazovanje, otvoreni i za učesnike iz tzv. partnerskih zemalja (partnerske zemlje mogu biti one koje se nalaze u susjedstvu Evropske unije, ali i sve druge zemlje sveta. U ovu kategorija spada i Bosna i Hercegovina).

Erasmus+ u Bosni i Hercegovini

Nakon zvanično iskazanog interesa za djelomično učešće u Programu, Bosna i Hercegovina kao zemlja partner može učestvovati u određenim aktivnostima Programa kojima se upravlja na centralizovan način od strane Izvršne agencije za obrazovanje, audiovizuelne djelatnosti i kulturu (Education, Audiovisual and Culture Executive Agency – EACEA). Djelomično učešće službeno je potvrđeno u junu 2014. godine kada je potpisan Sporazum između Bosne i Hercegovine i Evropske Unije o učešću i plaćanju ulazne karte. U ovoj fazi, BiH je omogućeno, učešće u projektima, evropskim obrazovnim mrežama, Evropskom kvalifikacijskom okviru, kao i učešće u IT platformama.
 

Erasmus+ i Univerzitet u Sarajevu

(Pod)organizacione jedinice Univerziteta u Sarajevu koje žele biti dio programa Erasmus+ mogu učestvovati u nizu razvojnih aktivnosti i aktivnosti umrežavanja, uključujući strateško poboljšanje profesionalnih vještina osoblja, izgradnju organizacijskih kapaciteta te razvijanje transnacionalnih partnerstva za saradnju s organizacijama iz drugih zemalja radi ostvarenja inovativnih rezultata ili razmjene najboljih praksi. Osim toga, na ovaj način se omogućuje stvaranje prilika za obrazovnu mobilnost za studente i akademsko/administrativno osoblje Univerziteta u Sarajevu. Koristi za uključene (pod)organizacione jedinice su, među ostalim, veći operativni kapacitet na međunarodnoj razini, bolje metode upravljanja, pristup većem broju projekata i mogućnosti finansiranja, povećana sposobnost pripreme i vođenja projekata te provođenja daljnjih aktivnosti, kao i raznovrsnije mogućnosti za naše studente i akademsko/administrativno osoblje.

U ovoj fazi, status Univerziteta u Sarajevu je određen u sljedećim, najčešće prijavljivanim, projektima kao:

AKTIVNOSTAPLIKANT    PARTNER
Međunarodna kreditna mobilnost 
(International Credit Mobility)
NEDA
Zajednički magistarski programi 
(Erasmus Mundus Joint Master Degrees)
NEDA
Izgradnja kapaciteta u visokom obrazovanju 
(Capacity Building)
DADA

Jean Monnet

DADA

Sport

NEDA

Univerzitet u Sarajevu učestvuje u više ključnih aktivnosti i implementaciji pripadajući im projekata. Više o tome dato je na http://www.erasmus.unsa.ba/projekti-unsa/. 

NAČIN PRIJAVLJIVANJA

(Pod)organizacione jedinice Univerziteta u Sarajevu koje žele biti dio programa Erasmus+ mogu učestvovati u nizu razvojnih aktivnosti i aktivnosti umrežavanja, uključujući strateško poboljšanje profesionalnih vještina osoblja, izgradnju organizacijskih kapaciteta te razvijanje transnacionalnih partnerstva za saradnju s organizacijama iz drugih zemalja radi ostvarenja inovativnih rezultata ili razmjene najboljih praksi.

Da bi se (pod)organizacione jedinice Univerziteta u Sarajevu mogli prijaviti na otvorene pozive Erasmus+ programa, mogu se prijaviti samo kao Univerzitet u Sarajevu, koristeći jedinstveni PIC broj (Participant Identification Code ): 995549995.

OBAVEZNO je dostaviti sljedeću dokumentaciju na protokol Rektorata Univerziteta u Sarajevu na potpis i odobrenje rektora kao "legalnog predstavnika" (legal representative):

  1. Zahtjev - potrebno je da bude na memorandumu (pod)organizacione jedinice, ispunjen sa traženim podacima na lokalnom jeziku i sa potpisom dekana/direktora (pod)organizacione jedinice Univerziteta u Sarajevu čime se iskazuje podrška dekana/direktora za implementaciju tog projekta ukoliko uspješno prođe kvalifikacije;
  2. Dokumenti za potpis (npr. mandatno pismo, prijavni formular, finansijski formular, odnosno dokumenti koji zahtijevaju rektorov potpis i pečat);
  3. Prateći dokumenti (budžet projekta, lista partnera i ostale bitne informacije).

Više informacija o načinu prijavljivanja i popunjavanju traženih dokumenata možete naći u našem vodiču: Informacije o dostupnim akcijama Erasmus+ programa (ispod).