O Univerzitetu

Politike kvaliteta

Politika kvaliteta Univerziteta u Sarajevu

 

Politika kvaliteta predstavlja materijalni odraz vrijednosti, vizije i misije Univerziteta u Sarajevu i kao takva definiše osnovne vrijednosti, načela i principe pri vođenju, planiranju, koordinaciji, implementaciji i nadgledanju svih aktivnosti Univerziteta. Politika kvaliteta utemeljuje i jača kulturu kvaliteta Univerziteta, te predstavlja temelj sveobuhvatnog sistema osiguranja i unapređenja različitih procesa i aktivnosti koji uključuje akademske, intelektualne, društvene i poslovne aspekte rada i djelovanja Univerziteta u Sarajevu.

Politika podržava nastojanja Univerziteta u Sarajevu da postane internacionalno prepoznat, društveno odgovoran i angažiran, te poslovno uspješan univerzitet, koji aktivno radi na jačanju svijesti/znanja o potrebi jačanja društvene kohezije i inkluzije, dostizanja globalnih ciljeva održivog razvoja, te perspektivama Evropskih integracija. Univerzitet u Sarajevu predano radi na jačanju bosanskohercegovačkog prostora visokog obrazovanja kroz produktivnu saradnju sa svim relevantnim institucijama u cilju kontinuiranog poboljšanja pložaja visokog obrazovanja u našem društvu, ali i Evropskom prostoru visokog obrazovanja.

Politika kvaliteta podržava trajno opredjeljenje za izgradnju kulture kvaliteta koja počiva na promovisanju izvrsnosti kao osnovnog obrasca ponašanja svih uključenih, a prvenstveno osoblja i studenata, pri obavljanju svakodnevnih poslova i aktivnosti. U tom smislu, kultura kvaliteta podrazumijeva osiguranje uslova (uključujući materijalne resurse i znanje) za permanentnu samoevaluaciju sa ciljem kontinuiranog poboljšanja. Studenti i zaposlenici imaju pravo i dužnost da realiziraju politiku kvaliteta koja je utemeljena na prepoznavanju i vrednovanju njihovih raznovrsnih doprinosa: stvaranju sinergetskog efekta između naučno/umjetničko-istraživačke i obrazovne aktivnosti, transferu znanja i inovacija, socioekonomskom impaktu, internacionalizaciji, inoviranju, nauci, umjetnosti, sportu i kulturi.

Poštujući dobre upravljačke prakse, sve odluke se donose na osnovu činjenica, a procesi digitalne transformacije bazirane na harmoniziranom informacionom sistemu, postaju sastavni dio poslovanja Univerziteta u Sarajevu. Time se stvara mogućnost efektnog i efikasnog praćenja i izvještavanja o socijalnim, okolišnim i ekonomskim aspektima poslovanja. Istovremeno se postiže visok nivo otvorenosti i transparentnosti što je preduslov za adekvatno pozicioniranje Univerziteta u Sarajevu u Evropskom prostoru visokog obrazovanja, ali i u Bosni i Hercegovini.

Kroz kulturu kvaliteta se promoviraju: (i) akademske slobode i odgovornost, (ii) naučno/umjetničko-istraživački i akademski integritet i etika, (iii) poduzetnost, radoznalost, kreativnost i kritički pristup, (iv) trans/interdisciplinarne saradnje i moderni pristupi istraživanju (RRI – odgovorno istraživanje i inovacije). Na taj način se gradi atmosfera povjerenja, sigurnosti i odanosti što je osnov atraktivnog, poticajnog okruženja za učenje, podučavanje i istraživanje.

Politika kvaliteta se realizira i osigurava putem:

 1. Snažne internacionalizacije Univerziteta, koja uključuje aktivnosti na eksternom mjerenju i prepoznavanju dostignutog nivoa izvrsnosti u Regionu i EU (univerzitetskih benchmarking mreže – poređenje po istim indikatorima kvaliteta, eksterna evaluacija), zatim i aktivnosti na uključivanju u internacionalne istraživačke mreže i projekte, te aktivnosti na stvaranju uslova da razmjena nastavnika i studenata postane svakodnevna i obavezna praksa;
 2. Različitim mjerama koje će potaći sve učesnike, a posebno studente, da se osjete dijelom jedne snažne akademske zajednice i relevantnim da vlastitim inicijativama i idejama doprinesu unapređenju kvaliteta Univerziteta. Osnovu ovih mjera čini snažna promocija interne saradnje među fakultetima, nastavnicima i studentima, a koja se bazira na okupljanju ljudi s ciljem  rješavanja problema ili inoviranja istraživačke i obrazovne prakse, kao i unapređenja društvenog/intelektualnog iskustva pojedinaca;
 3. Lične odgovornosti svih učesnika za proaktivno permanentno napredovanje, praćenje potreba društva, te zahtjeva razvoja naučno/umjetničko-istraživačkog i obrazovnog područja, te internacionalnih akademskih kriterija izvrsnosti, a posebno za javnu efektnu komunikaciju svih vidova postignuća, a putem raznolikih socijalnih mreža;
 4. Sistema osiguranja kvaliteta, koji obezbjeđuje fokus na korisnika/društvu, liderstvo, zatim integrira sve sisteme unutar jedinstvenih planskih akata, permanentno interno i eksterno evaluiranje i unapređenje;
 5. Jačanja društvene interaktivnosti i uključenosti, i to putem aktivnosti na gradnji društvenog partnerstva kao osnova za izgradnju efikasnog sistema transfera i korištenja novih tehnologija i znanja, zatim borbom za ideal „dostupnog i relevantnog obrazovanja“, borbom protiv bilo kojeg oblika diskriminacije i slavljenjem raznolikosti kulture, izražavanja i misli, i kreativnim, inovativnim i produktivnim prijedlozima za rješenje gorućih društvenih i ekonomskih problema, te jačanju svih okolinsko prijatnih i društveno odgovornih praksi.

Politikom kvaliteta rukovodstvo Univerziteta iskazuje svoju dugoročnu opredjeljenost za obezbjeđenje adekvatnih upravljačkih, materijalnih (prvenstveno infrastrukture) i humanih resursa neophodnih za njenu realizaciju, redovno preispitivanje i unapređenje.

Rukovodstvo Univerziteta u Sarajevu prepoznaje važnost timskog rada, decentraliziranog i demokratskog načina odlučivanja i to po osnovu činjenica i jasno definisanih kriterija.

Stalno unapređenje kvaliteta treba da se odvija po principu poboljšanja „korak po korak“, što obezbjeđuje uspostavljeni sistem osiguranja kvaliteta, a preko jasno definisanih ciljeva, indikatora kvaliteta, te preventivnih i korektivnih mjera koje sprečavaju/uklanjaju neusaglašenosti. Unapređenje kvaliteta je obaveza, kako rukovodstva Univerziteta, tako i rukovodstva svih članica, ali i svakog pojedinca.

Rukovodioci Univerziteta i članica su dužni da osiguraju promociju i razumijevanje ove politike, te njenu potpunu implementaciju.

Politika kvaliteta studijskih programa Univerziteta u Sarajevu

 

Univerzitet u Sarajevu strateški je opredijeljen da prepoznaje i podržava izvrsnost, kao osnovni obrazac ponašanja svih uključenih u realizaciju studijskih programa, prvenstveno osoblja i studenata, kao i u osiguranju uslova (koji podrazumijevaju materijalne resusre i znanje), a s ciljem postizanja vrhunskih rezultata i visokih standarda kvaliteta studijskih programa koji se izvode na Univerzitetu. Fleksibilnim skupom obaveznih i izbornih predmeta/modula, te za određene studijske programe i praktičnog rada, studentske prakse i završnog rada čijim savladavanjem se obezbjeđuje dostizanje planiranih ishoda učenja postiže se zaokružena cjelina učenja koja vodi ka konkretnoj kvalifikaciji.

Kvalitet studijskih programa osigurava se kroz:

 • Potpunu posvećenost promovisanju izvrsnosti  studijskih programa uspostavom načina rada i standarda kojim se potiču kreativnost i izvrsnost,  a odgovornost za kvalitet uspostavlja na svim nivoima: institucionalnom, lokalnom i individualnom nivou, koji će doprinijeti unapređenju kvaliteta nastavnog procesa, ali i razvoju privrede i društva u Bosni i Hercegovini;
 • Usklađenost sa:
  • Standardima i smjernicama za osiguranje kvaliteta u Evropskom prostoru visokog obrazovanja i njihovo praćenje,
  • formalno usvojenim dokumentima Agencije za razvoj visokog obrazovanje i osiguranja kvaliteta Bosne i Hercegovine, kao i
  • ostalim zakonima i propisima na svim nivoima u Bosni i Hercegovini, te
  • propisima i aktima Univerziteta, među kojima su Politika kvaliteta Univerziteta i ovaj dokument kojim se službeno povtrđuje predanost promoviranju kulture kvaliteta i stalnom poboljšanju sistema osiguranja kvaliteta, kao i ostali dokumenti Univerziteta kojima se propisuju organizacijska arhitektura sistema upravljanja i osiguranja kvaliteta i uređuju svi procesi koji pri realizaciji studijskih programa na Univerzitetu;
 • Uspostavu sistema praćenja pokazatelja unapređenja kvaliteta i kontinuirano evaluiranje postignutog nivoa kvaliteta studijskih programa Univerziteta od strane svih sudionika nastavnog procesa, poslodavaca, društvene zajednice, te institucija za akreditaciju studijskih programa s ciljem osiguravanja potpune implementacije svih ciljeva i aktivnosti formalno definiranih Politikom kvaliteta Univerziteta, ovim dokumentom, kao i ostalim dokumentima Univerziteta, a u slučaju uočenih nedostataka predano preispitivanje, donošenje mjera za njihovo otklanjanje te učenje iz takvog iskustva;
 • Razvoj novih i osavremenjavanje postojećih studijskih programa uz stalno inoviranje i unapređenje nastavnog sadržaja u skladu sa tehnološkim razvojem, savremenim tokovima razvoja nauke i tehnike sa jedne i privrednog i razvoja društva u cjelini sa druge strane, njegujući autentičnost proizašlu iz tradicije i najboljih nacionalnih praksi te najboljih međunarodnih praksi;
 • Unapređenje načina izvođenja nastavnog procesa: metoda podučavanja i provjere znanja u središtu kojih je student, čime se potiču brži obrazovni i stručni razvoj studenata te postiže njihova bolja motiviranost za rad;
 • Transparentost, aktivnu ulogu i saradnju svih sudionika nastavnog, naučnog, umjetničkog rada Univerziteta, uz njihovo timsko djelovanje u realizaciji studijskog programa omogućujući provedbu studijskog programa kao cjeline, a ne kao skupine izolovanih predmeta/modula;
 • Prepoznavanje, poticanje i pružanje podrške osoblju i studentima u njihovim nastojanjima i težnji za izvrsnošću (kroz kontinuirani profesionalni razvoj, mobilnost i sl.);
 • Poticanje i jačanje internacionalizacije;
 • Osiguranje odgovornosti, etičnosti i jednakih mogućnosti za sve sudinike u realizaciji studijskih programa.