Istraživanje i saradnja

Izdavačka djelatnost

Štampanjem udžbenika, priručnika i drugih publikacija potrebnih u nastavi 1957. godine započela je izdavačka djelatnost na Univerzitetu u Sarajevu. Izdavačka djelatnost je primarno usmjerena ka realizaciji poslova izdavanja publikacija za sve cikluse nastave, sve oblike nastavnog procesa i sve vidove naučnog, istraživačkog, umjetničkog i stručnog rada i koordinira postupak izdavanja pisanog materijala od zahtjeva do pripreme za štampu.

Vrši se izrada planova i programa izdavačke djelatnosti Univerziteta i prati zakonska regulativa izdavačke djelatnosti i realizacija izrade izdanja Univerziteta. Kontinuirano se analiziraju i predlažu aktivnosti na izradi projekata u segmentima izdavačke djelatnosti. Sastavni dio je i informiranje, savjetovanje i pružanje podrške u stvaranju i realizaciji programskih sadržaja vezanih za izdavačku djelatnost.

Od 2003. godine na Univerzitetu u Sarajevu djeluje Izdavački savjet, stručno i savjetodavno tijelo Univerziteta posredstvom koga Senat Univerziteta daje saglasnost za izdavanje univerzitetskih izdanja (udžbenici, naučne knjige, monografije, praktikumi, priručnici i zbirke zadataka). Obavezni primjerci univerzitetskih izdanja se dostavljaju Nacionalnoj i univerzitetskoj biblioteci Bosne i Hercegovine (u skladu sa Zakonom o bibliotečkoj djelatnosti (Sl. list RBiH, br. 37 / 95). Nacionalna i univerzitetska biblioteka Bosne i Hercegovine je centralna biblioteka čiji je osnovni zadatak da prikuplja, stručno obrađuje, čuva i daje na korištenje bibliotečku građu.

U cilju ostvarivanja istraživačke misije univerziteta, pristup najnovijim naučnim informacijama u oblasti nauke i istraživanja, planiranje naučnoistraživačkog rada na temelju dokaza i provođenje vrednovanja istraživačkih programa su od esencijalne važnosti. Kako bi se ostvario pravovremen pristup kvalitetnim naučno-tehničkim informacijama, osigurane su pretplate na citatne i agregatne baze podataka čime je zajednici nastavnika, istraživača, studenata i saradnika Univerziteta u Sarajevu omogućen pristup najnovijoj tekućoj produkciji naučnih časopisa i knjiga (monografskih publikacija), kao i bibliografsko-citatnim bazama koje omogućavaju praćenje pojave novih istraživanja. Agregatne baze punog teksta osiguravaju pristup cjelovitim izdanjima časopisa i knjiga.