Istraživanje i saradnja

Strategija

Strategija razvoja naučnoistraživačkog/umjetničkoistraživačkog (NI/UI) rada na Univerzitetu u Sarajevu (UNSA)

Strategija je strateški dokument kojim se definiraju pravci djelovanja s ciljem poboljšanja kvaliteta i podsticanja inovativnosti u nauci, tehnologiji i umjetnosti, kao i jačanju istraživačkog profila i prepoznatljivosti i priznatosti UNSA.

Strategija ljudskih resursa za istraživače(HRS4R) sa HRS4R Akcionim planom

Cilj ove Strategije sa Akcionim planom jeste da uskladi viziju razvoja ljudskih resursa na Univerzitetu u Sarajevu sa Evropskom poveljom za istraživačei Principima za zapošljavanje istraživača (Povelja i Principi – eng. European Charter for Researchers i Code of Conduct for the Recruitment of Researchers).