O Univerzitetu

NUB BiH

Nacionalna i univerzitetska biblioteka Bosne i Hercegovine osnovana je Uredbom o Narodnoj biblioteci Federalne Bosne i Hercegovine, koju je potpisao tadašnji ministar prosvjete Ante Babić, a koja je objavljena u Službenom listu Federalne Bosne i Hercegovine, 31. oktobra 1945. godine.

U uvodnom dijelu tog dokumenta piše: „Na osnovu ovlaštenja Narodne Vlade Bosne i Hercegovine od 9. oktobra 1945. godine Ministarstvo prosvjete propisuje slijedeću Uredbu o Narodnoj biblioteci Federalne Bosne i Hercegovine.“
U prvom članu tog zakonskog akta se kaže: „Osniva se u Sarajevu Narodna biblioteka Federalne Bosne i Hercegovine. Ona stoji pod nadzorom Ministarstva prosvjete. Narodna biblioteka je centralna zemaljska biblioteka za Federalnu Bosnu i Hercegovinu, njeno djelovanje proteže se na cijelo područje Bosne i Hercegovine.“

Misija zbog koje je ova ustanova osnovana istaknuta je u članu 2. pomenute Uredbe.

„Narodna biblioteka u Sarajevu ima zadatak:
- da svojim čitaocima omogući i svestrano poznavanje života i kulture naših naroda, napose naroda Bosne i Hercegovine;
- da pojedincima i ustanovama omogući i rad na području nauke i umjetnosti;
- da pomaže osnivanje biblioteka i unapređivanje bibliotekarstva u Bosni i Hercegovini, a po sporazumu sa Ministarstvom prosvjete Federalne Bosne i Hercegovine.“

NUBBiH je 1951. godine dobila i univerzitetsku funkciju, što se pokazalo opravdanim, jer i danas glavninu njenih korisnika čine naučni radnici, profesori i studenti.

Tokom opsade Sarajeva, u avgustu 1992. godine, artiljerijskim bombardovanjem Vijećnice, u plamenu je nestalo cca 90%  kolekcija Biblioteke – dokumentarnog svjedočanstva zajedničkog življenja naroda Bosne i Hercegovine.U oktobru 1995. godine, u Službenom listu RBiH, br. 37/95, objavljen je Zakon o bibliotečkoj djelatnosti, na osnovu kojeg NUB BiH i danas obavlja svoju djelatnost.

Do danas, Nacionalna i univerzitetska biblioteka BiH je uspjela obnoviti veliki dio fondova, a privremeno sjedište je u dobila u zgradi u krugu bivše Kasarne Maršal Tito – današnjeg Univerziteta u Sarajevu.

NUB BiH aktivno učestvuje u projektima čiji je cilj obnova dokumentarne baštine BiH, digitalizacija, kao i podrška obrazovnom procesu i naučnom – istraživačkom radu.

Obnovljen je rad na tekućoj i retrospektivnoj bibliografiji BiH; osnovan veoma respektabilan Centar za permanentno obrazovanje bibliotekara; utemeljena je laboratorija za restauraciju i prezervaciju bibliotečke građe; osnovane su Agencije za ISBN, ISSN, ISMN; uspostavljena saradnja i članstvo u međunarodnim bibliotečkim asocijacijama i organizacijama : IFLA, CDNL ,CENL, EUROPEANA, LIBER, te su potpisani međunarodni sporazumi o saradnji sa najznačajnijim nacionalnim bibliotekama u regionu, Evropi i svijetu.

Od aprila 2005. godine, NUBBiH je sjedište Virtualne biblioteke BiH, koja je dio COBISS.NET-a. Sastavni dio sistema COBISS.BH je i informacioni sistem o istraživačkoj djelatnosti u Bosni i Hercegovini – E-CRIS.BH, koji sadrži podatke o istraživačima, istraživačkim organizacijama, odjeljenjima i projektima u Bosni i Hercegovini.