Istraživanje i saradnja

Erasmus Plus

Erasmus+_logo

ŠTA JE ERASMUS+?

Erasmus+ je program Evropske Unije za obrazovanje, osposobljavanje, mlade, i sport za period 2014–2020. Programom Erasmus+ pružat će se podrška transnacionalnim partnerstvima među ustanovama i organizacijama u području obrazovanja, osposobljavanja i mladih kako bi se potaknula saradnja i povezala područja obrazovanja i rada te tako pokušale smanjiti razlike u vještinama s kojima se suočavamo u Evropi.

NAČIN PRIJAVLJIVANJA

Organizacione jedinice Univerziteta u Sarajevu koje žele biti dio programa Erasmus+ mogu učestvovati u nizu razvojnih aktivnosti i aktivnosti umrežavanja, uključujući strateško poboljšanje profesionalnih vještina osoblja, izgradnju organizacijskih kapaciteta te razvijanje transnacionalnih partnerstva za saradnju s organizacijama iz drugih zemalja radi ostvarenja inovativnih rezultata ili razmjene najboljih praksi.

Da bi se (pod)organizacione jedinice Univerziteta u Sarajevu mogli prijaviti na otvorene pozive Erasmus+ programa, mogu se prijaviti samo kao  Univerzitet u Sarajevu, koristeći jedinstveni PIC broj (Participant Identification Code ): 995549995. Potrebno je dostaviti sljedeću dokumentaciju na protokol Rektorata Univerztieta u Sarajevu na potpis i odobrenje rektora Univerziteta u Sarajevu kao "legalnog predstavnika" (legal representative):

  1. Zahtjev - ispunjen sa traženim podacima i potpisom dekana/direktora (pod)organizacione jedinice Univerziteta u Sarajevu;
  2. Dokumenti za potpis (npr. mandatno pismo, prijavni formular, finansijski formular, odnosno dokumenti koji zahtijevaju rektorov potpis i pečat);
  3. Prateći dokumenti (budžet projekta, lista partnera i ostale bitne informacije).

Više informacija o načinu prijavljivanja i popunjavanju traženih dokumenata možete naći u našem vodiču: Informacije o dostupnim akcijama Erasmus+ programa.