O Univerzitetu

Kvalitet na UNSA

akreditiran

Univerzitet u Sarajevu je u 2019. godini, nakon prve akreditacije koja je provedena 2014. godine i njenog isteka trajanja od pet godina, prošao kroz proces institucionalne reakreditacije. Na osnovu pozitivnog mišljenja i preporuke Komisije stručnjaka, koja je uradila eksternu evaluaciju Univerziteta, Ministarstvo za obrazovanje, nauku i mlade Kantona Sarajevo je 10. septembra 2019. godine donijelo Rješenje o institucionalnoj akreditaciji visokoškolske ustanove „Univerzitet u Sarajevu“. 

Agencija za razvoj visokog obrazovanja i osiguranje kvaliteta Bosne i Hercegovine je Univerzitet u Sarajevu 19. septembra, na osnovu prethodno donesenog Rješenja od nadležnog ministarstva, upisala u Državni registar akreditiranih visokoškolskih ustanova Bosne i Hercegovine, te je Univerzitet dobio novu akreditaciju za narednih pet godina. Na ovaj način je uspješno okončan postupak reakreditacije Univerziteta u Sarajevu.

Univerzitet u Sarajevu je, u organizacionom pogledu, velika i složena javna ustanova čiju osnovnu strukturu danas čini trideset organizacionih jedinica: dvadeset i pet fakulteta i akademija i pet instituta, punopravnih članica Univerziteta, interno organiziranih unutar šest vijeća grupacija nauka/umjetnosti iz područja: društvenih, humanističkih, medicinskih, tehničkih, prirodno-matematičkih i biotehničkih nauka te umjetnosti.

Opredjeljenje Univerziteta je da bude autonomna akademska zajednica nastavnika, istraživača, umjetnika i studenata, inkorporirana u međunarodnu univerzitetsku i akademsku zajednicu.

Univerzitet nastoji kontinuirano jačati svoju ulogu odgovorne institucije unutar društvene zajednice u kojoj djeluje, te osigurati ulogu prepoznatljivog središta naučnog i umjetničkog rada koje okuplja timove domaćih i međunarodnih stručnjaka i umjetnika oko projekata relevantnih u domaćem, regionalnom te širem društvenom kontekstu i okruženju.