O Univerzitetu

Kvalitet na UNSA

akreditiran

U najznačajnije aktivnosti i postignuća Univerziteta u Sarajevu realizirana u vezi sa zakonskim obavezama o uspostavi sistema osiguranja i upravljanja kvalitetom i njegovom primjenom, te  obavezom kontinuiranog razvoja tog sistema kako bi se obezbijedio visok stepen kvaliteta i postigli ciljevi djelatnosti visokog obrazovanja u skladu sa strateškim interesima BiH i vrijednostima i mjerilima kvaliteta evropskog sistema visokog obrazovanja spadaju uspješno implementirane zakonske procedure institucionalne evaluacije i akreditacije našeg univerziteta  2014. godine.

Procedure eksterne evaluacije i akreditacije su provedene u skladu sa zakonskim i podzakonskim propisima koji uređuju sistem osiguranja kvaliteta u visokom obrazovanju na području BiH i Kantona Sarajevo i obuhvatale su realizaciju sljedećih propisanih koraka:

  • internu institucionalnu evaluaciju i izradu Samoevaluacijskog izvještaja Univerziteta u Sarajevu, iz 2013. godine;
  • podnošenje Zahtjeva za institucionalnu akreditaciju Univerziteta (27. 12. 2013. godine);
  • imenovanje Komisije domaćih i međunarodnih stručnjaka za ocjenjivanje i reviziju
  • kvaliteta i davanje preporuke o akreditaciji Univerziteta u Sarajevu (Komisija imenovana rješenjima Agencije, od 22.05.14. g. i 05.06.2014. g.);
  • realizaciju posjete Komisije radi eksterne institucionalne evaluacije Univerziteta u Sarajevu (posjeta realizirana u periodu 01.07. – 03.07.2014, prema Programu posjete Komisije);
  • izradu i objavu Izvještaja o eksternoj evaluaciji Univerziteta u Sarajevu i preporuke o ishodu postupka akreditacije (juli-septembar 2014. g.)
  • izdavanje Rješenja o institucionalnoj akreditaciji Univerziteta u Sarajevu (Rješenje Ministarstva za obrazovanje, nauku i mlade KS, br. 11-05-38-32838-5/14, od 18. 09. 2014. g. izdato na period od pet godina), te
  • naknadne aktivnosti (Rješenje Agencije za razvoj visokog obrazovanja i osiguranje kvaliteta BiH, br. 05-33-1-370-9/14, od 26.09.2014. g. o upisu Univerziteta u Sarajevu u Državni registar akreditiranih visokoškolskih ustanova iz BiH)