Istraživanje i saradnja

Mobilnost studenata i osoblja

Šta je to međunarodna mobilnost?

Međunarodna mobilnost podrazumijeva boravak studenata, nastavno/naučnog/umjetničkog ili nenastavnog osoblja sa Univerziteta u Sarajevu na inostranoj instituciji u svrhu obrazovnog i profesionalnog usavršavanja. Na ovaj način, razvija se dobra saradnja između zemalja koje promovišu mobilnost u obrazovnom polju te promoviše kulturna razmjena između studenata i osoblja svih nacija. Najčešće kroz posebno organizovan program mobilnosti (Erasmus+, CEEPUS) ili preko konkursa koje objavljuju različite međunarodne, nacionalne ili privatne institucije, nude se mnoge mogućnosti studentima da steknu dragocjeno obrazovno iskustvo izvan mjesta studiranja, dok univerzitetskom osoblju iz akademske zajednice nudi mogućnost profesionalnog usavršavanja i sticanja međunarodnog iskustva na partnerskim institucijama.


Mobilnost sa inostrane institucije na naš univerzitet

Studenti i univerzitetsko osoblje sa inostranih visokoobrazovnih institucija mogu doći na Univerzitet u Sarajevu u sklopu njihovih redovnih aktivnosti (studenti na 1-2 semestra tokom kojeg prate predavanja i polažu ispite, nastavno osoblje da drži predavanje, ostalo osoblje za posjetu institucijama, job-shadowing, učešće u projektima ili staff week). Riječ je o kraćem boravku na našem univerzitetu. Najčešći dolazak inostranih studenata i osoblja je kroz posebno struktuirane programe mobilnosti kao što je Erasmus+. CEEPUS, Mevlana, Fulbright, Visegrad Fund, itd. Također, moguća je posjeta i izvan ovih programskih struktura i u tom slučaju radi se o freemoverima. Bez obzira na vrstu mobilnosti, svi studenti i osoblje koji imaju namjeru doći na UNSA trebaju biti zvanično nominovani od strane njihovih matičnih institucija prema našoj Službi za međunarodnu saradnju.


Ko se može učestvovati u međunarodnoj mobilnosti?

 • Studenti Univerziteta u Sarajevu:
  • Studenti moraju biti upisani na prvi, drugi, treći i/ili integrisani ciklus studija Univerziteta u Sarajevu u trenutku prijave na mobilnost i u trenutku implementacije mobilnosti.
  • Studenti koji su redovni ili vanredni se mogu prijaviti na mobilnosti.
  • Studenti koji obnavljaju godinu i/ili upisuju apsolventski status se mogu prijaviti na mobilnost.
  • Studenti posljednjeg semestra jednog ciklusa studija se mogu uslovno prijaviti za mobilnost u prvom semestru narednog ciklusa ukoliko imaju odobrenje inostrane institucije na koju se žele prijaviti. Naravno, inostrana institucija može uslovljavati sa tražnjom odgovarajućeg dokumenta o planiranom budućem statusu.

 • Univerzitetsko osoblje:
  • Nastavno/naučno/istraživačko/umjetničko i nenastavno (administrativno) osoblje Univerziteta u Sarajevu se može prijaviti ukoliko je u radnom odnosu sa punim radnim vremenom na Univerzitetu u Sarajevu u trenutku prijave i u tokom mobilnosti.
  • Nastavno osoblje angažirano sa drugih visokoškolskih ustanova na Univerzitetu u Sarajevu i njegovim članicama ne ispunjavaju uslove za mobilnost/finansijsku podršku u svrhu boravka na inostranoj visokoškolskoj ustanovi (član 18. Pravilnika o mobilnosti Univerziteta u Sarajevu).

Kako do međunarodne mobilnosti?

 • preko bilateralnih sporazuma
  • Univerzitet u Sarajevu ostvaruje saradnju sa mnogim visokoobrazovnim institucijama širom svijeta kroz posebne bilateralne sporazume (memorandume o razumijevanju) koji, između ostalog, omogućavaju razmjenu studenata i univerzitetskog osoblja. Ovi potpisani sporazumi najčešće nude olakšicu oko administracije i plaćanja studijskih troškova (do jednog semestra) dok troškove putovanja i smještaja snosi sam kandidat (ukoliko finansijska podrška nije dogovorena u sporazumu). 
  • Lista aktivnih sporazuma sa kojima naš univerzitet ima saradnju dostupna je na: https://www.unsa.ba/istrazivanje-i-saradnja/medunarodna-saradnja/bilateralni-sporazumi-o-saradnji
 • preko programa mobilnosti
  • Erasmus+
   • ovo je najčešći i najpopularniji oblik međunarodne mobilnosti studenata i univerzitetskog osoblja, gdje sklopljen sporazum o saradnji podrazumijeva kraći boravak studenata (jedan do dva semestra) i univerzitetskog osoblja (do 7 dana) uz finansijsku podršku za put i boravak.
   • svakoj mobilnosti prethodi unaprijed potpisani sporazum
   • odlazna mobilnost je moguća samo prijavom na otvorene konkurse koje objavljuje Služba za međunarodnu saradnju
   • dolazna mobilnost je moguća samo ako je inostrani student ili univerzitetsko osoblje nominovano od partnerskog Erasmus+ partnera
   • detaljnije o programu možete se informisati na: https://www.unsa.ba/istrazivanje-i-saradnja/medunarodna-saradnja/erasmus-plus
   • konkursi za mobilnost studenata i osoblja našeg univerziteta se redovno objavljuju na: https://international.unsa.ba/
  • CEEPUS
   • Central European Exchange Programme for University Studies je srednjoevropski program za razmjenu studenata i profesora. Ovaj program omogućava mobilnost studenata i univerzitetskih profesora sa osnovnim ciljem unaprijeđenja obrazovanja na univerzitetima.
   • CEEPUS program se koordinira na članicama/podorganizacionim jedinicama Univerziteta.
   • Detaljnije informacije su dostupne na: https://www.unsa.ba/istrazivanje-i-saradnja/medunarodna-saradnja/ceepus
  • kao freemover
   • kada naš univerzitet nema potpisan sporazum o saradnji, studenti mogu kontaktirati potencijalnu inostranu instituciju na koju žele ići u mobilnost i dobiti informacije o boravku.
   • s obzirom da nema sporazuma, nisu regulisani uslovi te mobilnosti, tako sami dogovarate proceduru te je da je moguće da vam budu predstavljeni određeni troškovi studiranja uz očekivane troškove putovanja i života.
   • iako oficijelno nema potpisanog sporazuma, očekuje se da student bude nominovan (podržan) od matične institucije (kao podrške i ujedno potvrde o statusu studenta)
   • kada nam se inostrani student obrati da dođe jedan-dva semestra, tada odluku o mogućnosti da bude domaćin donosi članica UNSA.

Kako se prijaviti?

Služba za međunarodnu saradnju objavljuje pozive* za međunarodnu mobilnost kroz programe mobilnosti (Erasmus+) na službenim web stranicama i dijele putem različitih društvenih mreža. Studenti i univerzitetsko osoblje se mogu prijaviti online dostavljanjem traženih dokumenata iz teksta konkursa. Služba za međunarodnu saradnju evidentira sve primljene prijave i dostavlja ih odabranoj inostranoj instituciji kao nominacije. Uz primjenu odgovarajućih kriterija, odabiraju se kandidati koji odgovaraju iskazanim potrebama i uslovima inostrane institucije domaćina. 

Detaljnije o načinu prijavljivanja, potrebnim dokumentima, kriterijima odabira i ostale infomracije, dostupno je na www.international.unsa.ba