Istraživanje i saradnja

Prijava na međunarodne projekte

Senat Univerziteta u Sarajevu je na 20. elektronskoj sjednici održanoj 28.10.2020. godine donio Odluku o donošenju Pravilnika o upravljanju projektima na Univerzitetu u Sarajevu broj: 01-23-1/20.

Pravilnikom o upravljanju projektima na Univerzitetu u Sarajevu uređuju se postupci u vezi sa pripremom, realizacijom i upravljanjem projektima čiji je potpisnik Univerzitet u Sarajevu odnosno njegova organizaciona jedinica. Pravilnikom se utvrđuju prava i obaveze svih lica uključenih u realizaciju projekata, kao i procedure upravljanja projektima, počevši od postupka izrade, prijave projekta, implementacije, zaključno sa usvajanjem završnog izvještaja o realizaciji projekta od strane finansijera, te poslovi nezavisnih ovlaštenih tijela vezane za monitoring i reviziju. 

U cilju uspješne prijave, Služba za međunarodnu saradnju je izvršila potrebne registracije našeg Univerziteta na online platformama kako bi bio prepoznatljiv u bazama podataka raznih međunarodnih programa. Jedinstveni identifikacijski kodovi / oznake koje sve članice Univerziteta u Sarajevu koriste su sljedeće:

  • ID: 4200494560007
  • VAT: 200494560007
  • PIC: 995549995
  • ERASMUS code: BA SARAJEV01
  • OID: E10186799

Svi voditelji projektnih prijava sa članica i (po)organizacionih jedinica Univerziteta (bez obzira da li su koordinatori ili partneri u projektu) su u obavezi dostaviti informaciju kroz P1 obrazac u svrhu potpisivanje određenih prijavnih dokumenata ili samo u svrhu izvještavanja Rektorata i evidentiranja projektne prijave prema Senatu). Obrazac sa popratnim dokumentima se dostavlja putem protkola Rektorata Univerziteta u Sarajevu. 

Služba za međunarodnu saradnju je izradila Uputstvo za pripremanje projektne prijave kojeg redovno ažurira sa potrebnim informacijama o procedurama, kao i informacijama o Univerzitetu u Sarajevu za potrebe ispunjavanja projektnih prijava (ispod). 

  • Napomena: veoma je bitno pratiti korake i poštovati vrijeme dostavljanja potrebne dokumentacije prema Rektoratu, kako biste svoju projektnu ideju mogli finalizirati i prijaviti do traženog roka.
Preuzmite logo UNSA - png
Preuzmite logo UNSA - jpg