EUPeace

eupeace - logo

Univerzitet u Sarajevu je postao dio Evropske univerzitetske inicijative pod nazivom EUPeace (European University for Peace, Justice, and Inclusive Societies). EUPeace alijansa/mreža je posebno fokusirana na povećanju efekata internacionalizacije pod prefiksom njegovanja mirnog, pravednog i inkluzivnog evropskog društva, na različitim nivoima. Na ovaj način, naš univerzitet nastavlja dugogodišnju tradiciju međuuniverzitetske saradnje za razvoj kulture dijaloga i promocije mira. EUPeace alijansu čini devet evropskih univerziteta.

# EUPeace

Alijansa EUPeace posvećena je njegovanju kulture mira i stvaranju temelja za prosperitetno društvo kroz obrazovanje, istraživanje i terenske aktivnosti. Centralni pojmovi definirani u ovom kontekstu su mir, pravda i inkluzivno društvo.
EUPeace aktivno promiče kulturu dijaloga i pregovora, doprinoseći tako društvenoj harmoniji. Nastoji poticati inkluzivna društva, potičući međusobno razumijevanje i osjećaj pripadnosti unutar zajednice. Udruživanje akademskih zajednica potiče kolaborativne i multidisciplinarne pristupe rješavanju sukoba, dok dijeljenje znanja s lokalnim zajednicama konkretno utječe na društvenu dobrobit.
Transformacija stečenog znanja u konkretne prakse potiče osjećaj društvene odgovornosti. Iskustva podučavanja i učenja osnažuju studente različitih disciplina, pripremajući ih da djeluju u uslovima raznolikosti. Opremanje učenika i studenata  za izazove stvarnog svijeta, opremljenih znanjem, gradi temelje za mir i pravdu.
Ovako osnaženi pojedinci će težiti inkluzivnim i miroljubivim rješenjima u različitim društvenim sektorima. Ukratko, posvećenost EUPeace miru, pravdi i inkluzivnim društvima ima potencijal pozitivno utjecati na društvo i oblikovati buduće lidere. Ova inicijativa ima za cilj potaknuti kulturu mira, promicati socijalnu pravdu te pripremiti buduće generacije lidera da se suoče s izazovima savremenog svijeta, obuhvaćajući suštinu europskih ideala.

# ČLANOVI

Devet (9) partnerskih univerziteta:

  1. Univerzitet u Marburgu (Njemačka) - koordinator,
  2. Comillas Ponteficia Univerzitet u Madridu (Španija),
  3. Çukurova Univerzitet u Adani (Turska),
  4. Univerzitet u Giessenu (Njemačka),
  5. Univerzitet u Calabriji (Italija),
  6. Univerzitet u Limogesu (Francuska),
  7. Sveučilište u Mostaru (BiH),
  8. Univerzitet u Sarajevu (BiH),
  9. Univerzitet Zapadne Bohemije (Češka Republika)

Cijenimo i poštujemo kulturu svakog univerziteta. Pod univerzitetskom kulturom podrazumijevamo upravljačke strukture i autonomiju. Upravljačke strukture se razlikuju među institucijama, ali uključuju hijerarhiju administrativnih tijela odgovornih za donošenje odluka i nadzor nad različitim aspektima rada univerziteta. Priznavanje i poštovanje različitih univerzitetskih kultura podstiče interdisciplinarnu saradnju. Različite kulturne perspektive mogu doprinijeti inovativnim i sveobuhvatnim pristupima istraživanju i rješavanju problema.

# ŠTA RADIMO
Aktivnosti će se odvijati kroz osam radnih paketa:
WP1 Project management, coordination, quality monitoring and governance (Upravljanje projektom, koordinacija, monitoring kvaliteta i strukture)
WP2 Transforming Curricula (Transformacija kurikuluma)
WP3 Internationalisation of Teacher Education (Internacionalizacija edukacije učitelja)
WP4 Facilitating Mobility (Jačanje mobilnosti)
WP5 Campus and Student Life (Kampus i studentski život)
WP6 Research Hubs and Doctoral Studies (Istraživački hub-ovi i doktorski studiji)
WP7 Societal Dialogue (Društveni dijalog)
WP8 Impact and Dissemination (Utjecaj i diseminacija)
Više informacija na: www.eupeace.eu

# ŠTA MOŽETE UČINITI/KAKO MOŽETE DOPRINOSITI

Rad sa EUPeace alijansom nadilazi profesionalni angažman; služi kao katalizator ličnog rasta na više frontova. Od kultiviranja globalne perspektive i usavršavanja liderskih vještina do podsticanja angažmana zajednice i društvene odgovornosti, iskustva unutar alijanse doprinose razvoju pojedinaca kao aktivnih globalnih građana. Kako pojedinci doprinose misiji alijanse, oni se, zauzvrat, nalaze na putu dubokog ličnog rasta.

# KICK OFF EVENT

Kick-Off event predstavlja priliku za zajedničko okupljanje članova, partnera, stručnjaka iz različitih područja i svih onih koji dijele strast prema promicanju mira i socijalne pravde.

Dobrodošli!

Petak, 02. 02. 2024. u 10:00 sati - Svečana sala Univerziteta u Sarajevu (Obala Kulina bana 7/II, Sarajevo).

# Kontakt
Email: 
eupeace@uni-marburg.de
eupeace@unsa.ba

Oficijelna web stranica alijanse je https://www.eupeace.eu/.