O Univerzitetu

Upravni odbor

UNSA logo

Upravni odbor je kolegijalni organ upravljanja odgovoran za poslovanje Univerziteta u Sarajevu. Upravni odbor Univerziteta ima jedanaest (11) članova, od kojih četiri (4) člana imenuje Vlada/osnivač od kojih je jedan predsjednik Upravnog odbora, šest (6) članova imenuje Senat Univerziteta i jednog člana predstavnika studenata imenuje Senat Univerziteta, a kojeg izabere i predloži Studentski parlament Univerziteta u Sarajevu.

Sastav Upravnog odbora Univerziteta u Sarajevu za mandatni period 2017-2021. godina:


Dr. Murat Ramadanović, predsjednik

Prof. dr. Jasminka Gradaščević-Sijerčić, član 

Prof. dr. Dijana Avdić, član

Prof. ddr. Lidija Zvačko, član

Prof. dr. Kasim Bajrović, član

Acc. prof. dr. Dejan Milošević, član

Sifet Kukuruz, dipl. iur., član 

Dr. Mersiha Slipičević, član 

Mersiha Šabaredžović-Klačar, dipl. iur., v.d. član 

Hamza Vahid El-Din, predstavnik studenata, član.