Propis

Instrukcija o uslovima i postupku isplate dodatka na osnovnu plaću radnika na Univerzitetu u Sarajevu (Rektorat i podorganizacione jedinice)

Ovom Instrukcijom se bliže određuje način i uslovi za vrednovanje dodatnog rada i kvalitete izvršenog posla radnika Univerziteta u Sarajevu (Rektorat i podorganizacione jedinice), postupak za isplatu dodatka na osnovnu plaću radnika i uvećanu plaću po osnovu radnog učinka, te postupak određivanja prekovremenog rada na Univerzitetu i rada na dane sedmičnog odmora i dane državnog praznika (odnosno zakonom određene neradne dane).