Obavještenje o stavljanju na uvid javnosti korigovane radne verzije projekta doktorske disertacije i izvještaja o ocjeni disertacije doktoranta mr. dr. Lejle Selmanović

Stomatološki fakultet sa klinikama

OBAVJEŠTENJE

Od dana 12.06.2021. godine korigovana radna verzija projekta doktorske disertacije doktoranta mr.dr. Lejle Selmanović, pod naslovom: „Znanje, stavovi i percepcija značaja zdravstvenih radnika, roditelja i odgajatelja u prevenciji ranog dječijeg karijesa“, stavlja se na uvid javnosti.

Ime i prezime kandidata

mr.dr. Lejla Selmanović,

Ustanovu u kojoj je kandidat zaposlen

Stomatološki fakultet sa klinikama u Sarajevu

Naziv doktorske disertacije

„Znanje, stavovi i percepcija značaja zdravstvenih radnika, roditelja i odgajatelja u prevenciji ranog dječijeg karijesa“,

Sastav komisija za pregled

1.       V.Prof.dr.sc Amra Arslanagić, naučna oblast Preventivna stomatologija i pedodoncija, predsjednik,

2.       V.Prof.dr. Nina Marković, naučna oblast Preventivna stomatologija i pedodoncija, mentor i član,

3.       Prof.dr. Amila Zukanović, naučna oblast Preventivna stomatologija i pedodoncija, član,

4.       V.Prof.dr.sc Elmedin Bajrić, zamjenski član, i

5.       Prof.dr.sc Amina Huseinbegović, zamjenski član

Ocjenu projekta disertacije

Izvještaj o ocjeni doktorske disertacije broj: 02-3-3-52-24/21 od dana 03.06.2021. godine

Mjesto i vrijeme za pregled disertacije

Stomatološki fakultet sa klinikama u Sarajevu u prostorijama dekanata na IV spratu, soba 416 A,

kontakt osoba, Safija Majunović-Sultanić, sekretar Vijeća III studija od 11.00 h do 13.00 h

Projekt doktorske disertacije i izvještaj o ocjeni disertacije ostaju na uvid javnosti 30 dana.

STOMATOLOŠKI FAKULTET SA KLINIKAMA U SARAJEVU