Medicinski fakultet

Poništenje dijela konkursa za izbor u naučno-nastavna zvanja - Medicinski fakultet

Medicinski fakultet

Na osnovu člana 115 Statuta Univerziteta u Sarajevu i Odluke V.D. Dekana Medicinskog fakulteta u Sarajevu br: 01-3-1921/21 od 07.04.2021. godine:

UNIVERZITET U SARAJEVU
MEDICINSKI FAKULTET
OBJAVLJUJE

PONIŠTENJE DIJELA KONKURSA ZA IZBOR U NAUČNO-NASTAVNA ZVANJA

Poništava se dio konkursa za izbor u naučno-nastavna zvanja koji je objavljen 07.04.2021. godine u dnevnom listu „Oslobođenje“ i na web stranici Medicinskog fakulteta i Univerziteta u Sarajevu, pod sljedećim tačkama:

7. Oblast: Ginekologija i akušerstvo  – nastavnik u akademsko zvanje docent, 1 izvršilac sa dijelom radnog vremena, najviše do 50% 

8. Oblast: Oftalomologija  – nastavnik u akademsko zvanje docent, 2 izvršioca sa dijelom radnog vremena, najviše do 50%