Muzička akademija

Konkurs/Natječaj za izbor u akademska zvanja - Muzička akademija

Muzička akademija

Na osnovu Odluke Nastavno-umjetničkog vijeća broj: 02-1-854/4-19 od 11.09.2019. godine i saglasnosti Senata Univerziteta u Sarajevu  od  25.09.2019. godine 

UNIVERZITET U SARAJEVU
MUZIČKA AKADEMIJA U SARAJEVU

raspisuje 
K O N K U R S / N A T J E Č A J 
za izbor u akademska zvanja