Fakultet sporta i tjelesnog odgoja

Konkurs za upis studenata na III (treći) ciklus studija - doktorski studij na Fakultetu sporta i tjelesnog odgoja u akademskoj 2019/2020. godini

FASTO

Na osnovu člana 79.  i 83.  Zakona o visokom obrazovanju ("Službene novine Kantona Sarajevo", broj: 33/17), člana 135. Statuta Univerziteta u Sarajevu, člana 21. Pravila studiranja za treći ciklus studija na Univerzitetu u Sarajevu broj: 01-1101-79-1/18 od 19.12.2018. godine, Odluke Senata Univerziteta u Sarajevu o saglasnosti na nastavni plan i program III (trećeg) ciklusa studija za oblast Kineziologija na  Fakultetu sporta i tjelesnog odgoja Univerziteta u Sarajevu broj: 01-38-3159/13 od 06.11.2013. godine, Odluke Senata Univerziteta u Sarajevu o saglasnosti na izmjene i dopune plana i programa III ciklusa studija „Kineziologija“ na Fakultetu sporta i tjelesnog odgoja broj:         godine, broj: 01-8176/17 od 29.11.2017. godine, Odluke Vijeća broj: 01-2106/19 od 10.06.2019. godine za utvrđivanje prijedloga za raspisivanje javnog konkursa za upis studenata u prvu godinu trećeg ciklusa studija u akademskoj 2019/2020 godini,  Odluke Senata Univerziteta u Sarajevu o saglasnosti za raspisivanje javnog konkursa broj: 01-/19-32/19 od 26.06.2019. godine i predhodne saglasnosti Ministarstva za obrazovanje, nauku i mlade broj: 11/05-38-28112-1/19  od 25.07.2019. godine, Fakultet sporta i tjelesnog odgoja Univerziteta u Sarajevu, objavljuje:

KONKURS ZA UPIS STUDENATA NA III (TREĆI) CIKLUS STUDIJA - DOKTORSKI STUDIJ NA FAKULTETU SPORTA I TJELESNOG ODGOJA
U AKADEMSKOJ  2019/2020. GODINI