Univerzitet u Sarajevu

Konkurs za upis prve generacije polaznika Interdisciplinarnog doktorskog studija: Globalne studije akademska 2019/2020. godina

Centar za interdisciplinarne studije

Na osnovu člana 79. Zakona o visokom obrazovanju („Službene novine Kantona Sarajevo, broj 33/17“),  člana 116. Statuta Univerziteta u Sarajevu, te članova 21., 22. i 23 Pravila studiranja za treći ciklus studija na Univerzitetu u Sarajevu, Odluke Vijeća Centra za interdisciplinarne studije od 4. jula 2019. godine, odluke Senata Univerziteta u Sarajevu (broj: 01-14-59/19 od 27.5.2019. godine), saglasnosti za realizaciju programa (broj: 11/05-38-22647-1/19 od 17. 7. 2019. godine) i prethodne saglasnosti za raspisivanje konkursa Ministarstva za obrazovanje, nauku i mlade Kantona Sarajevo (broj: 11/05-38-32652-3/19 od 11. 9. 2019. godine), Centar za interdisciplinarne studije Univerziteta u Sarajevu objavljuje 

K O N K U R S

za upis prve generacije polaznika Interdisciplinarnog doktorskog studija: Globalne studije
akademska 2019/2020. godina