Prirodno-matematički fakultet

Konkurs za upis kandidata na III ciklus studija - doktorski studij na Prirodno-matematičkom fakultetu Univerziteta u Sarajevu u akademskoj 2019/2020. godini

Prirodno-matematički fakultet

UNIVERZITET U SARAJEVU                                          
PRIRODNO-MATEMATIČKI FAKULTET

Na osnovu člana 79. Zakona o visokom obrazovanju  („Službene novine Kantona Sarajevo“, broj: 33/17), člana 21. Pravila studiranja za treći ciklus na Univerzitetu u Sarajevu – doktorski studij, Odluke Vijeća doktorskog studija Prirodno-matematičkog fakulteta Univerziteta u Sarajevu broj V.D.S. 01/06-772/6-2019 od 15.04.2019. godine, Odluke Vijeća Prirodno-matematičkog fakulteta Univerziteta u Sarajevu, broj: 01/06-772/7-2019 od 09.05.2019. godine, Odluke Senata Univerziteta u Sarajevu o davanju saglasnosti za raspisivanje Konkursa, broj: 01-14-62/19 od 27.05.2019. godine i Odluke Ministarstva za obrazovanje, nauku i mlade Kantona Sarajevo, broj: 11/05-38-22636-1/19 od 12.06.2019. godine, Prirodno-matematički fakultet Univerziteta u Sarajevu, objavljuje

K O N K U R S
za upis kandidata na III ciklus studija - doktorski studij na Prirodno-matematičkom fakultetu Univerziteta u Sarajevu u akademskoj 2019/2020. godini za:

  • Doktorski studij bioloških nauka, 
  • Doktorski studij fizičkih nauka,
  • Doktorski studij geografskih nauka,
  • Doktorski studij hemijskih nauka,
  • Doktorski studij matematičkih nauka u Jugoistočnoj Evropi i
  • Doktorski studij prirodnih i matematičkih nauka u obrazovanju.