Filozofski fakultet

Konkurs za izbor u nastavnička zvanja na Filozofskom fakultetu

1

Na osnovu odlukâ Vijeća Fakulteta, broj: 02-01/140, 02-01/144, 02-01/156, 02-01/157 i 02-01/170 od 13. 4. 2021. godine i saglasnosti Senata Univerziteta u Sarajevu, broj: 01-5-48/21 od 28. 4. 2021. godine


UNIVERZITET U SARAJEVU
FILOZOFSKI FAKULTET
OBJAVLJUJE


K O N K U R S


za izbor

             Konkurs za izbor vrši se u skladu sa članom 103. i 119. Zakona o visokom obrazovanju (“Službene novine Kantona Sarajevo”, broj: 33/17. ) i članom 201. Statuta Univerziteta u Sarajevu, broj: 01-1093-3-1/18 od 28. 11. 2018. godine    
   
1.    REDOVNI PROFESOR za PODRUČJE (OBLAST): DRUŠTVENENAUKE, POLJE: PSIHOLOGIJA, GRANA: ŠKOLSKA PSIHOLOGIJA I PSIHOLOGIJA OBRAZOVANJA (PREDMETI:Uvod u psihologiju obrazovanja, Edukacijska psihologija: motivacijsko-socijalni procesi/Psihologijaobrazovanja: motivacijsko-socijalni procesi, IP Rezilijencija: teorija, istraživanja i praksa, IP Psihologijaobrazovanja učenika s teškoćama u školi), ZDRAVSTVENA I KLINIČKA PSIHOLOGIJA (PREDMETI: Mentalnozdravlje, IP Psihologija u zajednici), ZAJEDNIČKI PREDMET: Psihologija obrazovanja 1/IP Psihologijaobrazovanja 1, na Odsjeku za psihologiju

1       izvršilac, puno radno vrijeme

2.    VANREDNI PROFESOR za PODRUČJE (OBLAST):HUMANISTIČKE NAUKE, POLJE: FILOZOFIJA, GRANA: TEORIJSKA FILOZOFIJA (predmeti: Logika sametodologijom socioloških istraživanja I (Uvod u logiku) FIL FIL 103, Logika sa metodologijom sociološkihistraživanja I (Simbolička logika) FIL FIL 106, Filozofija uma FIL FIL 209, Teorija spoznaje (Klasičneteorije spoznaje) FIL FIL 303, Teorija spoznaje (Epistemologija) FIL FIL 306, Analitička filozofija I FIL FIL307, Analitička filozofija II FIL FIL 308, Logika sa metodologijom socioloških istraživanja II (Filozofskalogika) FIL FIL 402, Logika sa metodologijom socioloških istraživanja II (Neklasične logičke teorije) FILFIL 415, IP Filozofija jezika FIL FIL 412, IP Uvod u kognitivnu znanost FIL FIL 504), na Odsjeku za filozofiju
1       izvršilac, puno radno vrijeme

3.    VANREDNI PROFESOR za PODRUČJE (OBLAST):HUMANISTIČKE NAUKE, POLJE: HISTORIJA, GRANA: SVJETSKA I BOSANSKOHERCEGOVAČKA HISTORIJANOVI VIJEK I SAVREMENO DOBA (predmeti: Historija Bosne i Hercegovine u osmanskom periodu do 1800.,IP Narativi o osmanskoj Bosni i Osmanlijama, Historija osmanske države i civilizacije, Historija osmanskekulture i civilizacije, Društvo i ekonomija u osmanskoj Bosni od 15. do kraja 18. stoljeća, Osmanska Bosna:društvo, kultura, ekonomija (do 1800.)), na Odsjeku za historiju

1    izvršilac, puno radno vrijeme

4.    VANREDNI PROFESOR za PODRUČJE (OBLAST): DRUŠTVENENAUKE, POLJE: PSIHOLOGIJA, GRANA: ŠKOLSKA PSIHOLOGIJA I PSIHOLOGIJA OBRAZOVANJA (PREDMETI:Edukacijska psihologija: učenje i poučavanje / Psihologija obrazovanja: učenje i poučavanje, IP Metodikanastave psihologije, IP Prilagodba djece i adolescenata u obrazovnom kontekstu,), ZDRAVSTVENA IKLINIČKA PSIHOLOGIJA (PREDMETI: Zdravstvena psihologija, IP Psihološke krizne intervencije, IPZdravstvena psihologija), ZAJEDNIČKI PREDMET: Psihologija obrazovanja 2/IP Psihologija obrazovanja 2, na Odsjeku za psihologiju
                                                                                                                                                  1    izvršilac, puno radno vrijeme

5.    VANREDNI PROFESOR za PODRUČJE (OBLAST): DRUŠTVENENAUKE, POLJE: SOCIOLOGIJA, GRANA: POSEBNE SOCIOLOGIJE (predmeti: Sociologija porodice, Sociologijaprava, Socijalna ekologija, Sociologija konflikata, IP Sociologija konflikata, Sociologija odgoja i obrazovanja,IP Sociologija morala, IP Teorije društvene i državne strukture BiH, Sociologija moći i ljudskih prava), INTERDISCIPLINARNE HUMANISTIČKE NAUKE (predmeti: Metodika nastave sociologije, Metodička praksa), na Odsjeku za sociologiju
                                                                                                                                                         1    izvršilac, puno radno vrijeme