Fakultet zdravstvenih studija

Konkurs za izbor u akademska zvanja - Fakultet zdravstvenih studija

Fakultet zdravstvenih studija

Na osnovu Dinamičkog plana potreba za raspisivanje konkursa za izbor u zvanja na Fakultetu zdravstvenih studija Univerziteta u Sarajevu (Odluka UO UNSA o usvajanju dinamičkog plana napredovanja UNSA, broj: 02-49-7/20 od 22.10.2020. i Zaključak Upravnog odbora Univerziteta u Sarajevu, broj: 02-21-14/21 od 17.06.2021.),  Odluka Vijeća Univerziteta u Sarajevu - Fakulteta zdravstvenih studija i saglasnosti Senata Univerziteta u Sarajevu, raspisuje se

KONKURS

za izbor u akademska zvanja

 

I Nastavnik u zvanju redovni profesor  za:

 1. Predmet: „Dijagnostičko-terapijske tehnike“– 1 izvršilac, bez zasnivanja radnog odnosa
 2. Predmeti: „Kompjuterizirana tomografija – CT“, „ Primjena informatike u radiodijagnostici“ i „Digitalna subtrakciona angiografija - DSA“ – 1 izvršilac, bez zasnivanja radnog odnosa

II Nastavnik u zvanju vanredni profesor za:

 1. Predmet: „Uvod u alternativne metode – akupunktura“ (oblast Rehabilitacija) i predmet „Uvod u zdravstvenu statistiku i informatiku“ (oblast Zaštita i njega zdravlja porodice) – 1 izvršilac, nepuno radno vrijeme od 37 sati i 30 min. sedmično
 2. Oblast: „Morfološke tehnologije u citodijagnostici i hematologiji“ – 1 izvršilac, bez zasnivanja radnog odnosa

III Nastavnik u zvanju docent za:

 1. Oblast : „Radiološke tehnologije u radioterapiji“ – 1 izvršilac, bez zasnivanja radnog odnosa
 2. Oblast: „Zaštita i njega individualnog zdravlja“ - 1 izvršilac, bez zasnivanja radnog odnosa
 3. Predmet : „Zdravstvena njega djece“ - 1 izvršilac, bez zasnivanja radnog odnosa

IV Saradnik u zvanju asistent za:

 1. Oblast : „Radiološke tehnologije u radiodijagnostici“ - 3 izvršioca, bez zasnivanja radnog odnosa
 2. Oblast : „Zaštita i njega individualnog zdravlja“ - 3 izvršioca, bez zasnivanja radnog odnosa
 3.  Oblast: Zaštita i njega individualnog zdravlja - 3 izvršioca, bez zasnivanja radnog odnosa
 4.  Predmet : „Zdravstvena njega djece“ - 2 izvršioca, bez zasnivanja radnog odnosa
 5.  Oblasti: „Rehabilitacija“ i “Kineziologija i kineziterapija“ - 3 izvršioca, bez zasnivanja radnog odnosa
 6.  Predmet: „Zdravstvena statistika i informatika“ - 1 izvršilac, bez zasnivanja radnog odnosa.