Veterinarski fakultet

Konkurs za izbor akademskog osoblja - Veterinarski fakultet

Veterinarski fakultet

Na osnovu odredaba Zakona o visokom obrazovanju (“Službene novine Kantona Sarajevo“, broj: 33/17), odredaba Statuta Univerziteta u Sarajevu, prijedloga odluka Vijeća Fakulteta br.: 02-16-348, 247, 392, 246, 349/19 od 14.05.2019. godine i Odluke Senata Univerziteta u Sarajevu o davanju saglasnosti na raspisivanje konkursa za izbor akademskog osoblja broj: 01-14-55/19 od 27.05.2019. godine, raspisuje se 

K O N K U R S 
za izbor akademskog osoblja