Pedagoški fakultet

Konkurs za izbor akademskog osoblja - Pedagoški fakultet

Pedagoški fakultet

UNIVERZITET U SARAJEVU
PEDAGOŠKI FAKULTET SARAJEVO

Na osnovu člana 103. Zakona   o visokom obrazovanju Kantona Sarajevo  („Službene novine Kantona Sarajevo“, 33/17), u skladu sa članom 201. Statuta Univerziteta u Sarajevu, na osnovu Odluke Vijeća Fakulteta  od 8.7.2019.godine  i Odluka Senata Univerziteta u Sarajevu broj: 01-25/19 od  17.07.2019. godine,  raspisuje se

KONKURS
za izbor akademskog osoblja