Pedagoški fakultet

Konkurs za izbor akademskog osoblja - Pedagoški fakultet

Pedagoški fakultet

UNIVERZITET U SARAJEVU
PEDAGOŠKI FAKULTET SARAJEVO

Na osnovu člana 103. Zakona   o visokom obrazovanju Kantona Sarajevo  („Službene novine Kantona Sarajevo“, 33/17), člana 155. 156 i 162. Statuta Univerziteta u Sarajevu, Odluka Vijeća Fakulteta  od 05.10.2018. godine i 22.10.2018. godine i Odluka Senata Univerziteta u Sarajevu broj: 01-1035-58/18 od  24.10.2018. godine i broj: 01-1077/18 od 24.10.2018. godine , raspisuje se

KONKURS
za izbor akademskog osoblja