Građevinski fakultet

Konkurs - Građevinski fakultet

Građevinski fakultet

Na osnovu Odluke Vijeća Građevinskog fakulteta Univerziteta u Sarajevu, broj: 02-1-2044-2/20 od 08.12.2020. godine i Odluke Senata Univerziteta u Sarajevu broj: 01-28-29/20 od 23.12.2020. godine

UNIVERZITET U SARAJEVU
GRAĐEVINSKI FAKULTET U SARAJEVU

Objavljuje

K O N K U R S

Za izbor/napredovanje u naučnonastavno zvanje redovni profesor za naučnu oblast „Geotehnika i geološko inženjrstvo“, jedan izvršilac sa punim radnim vremenom;