Univerzitet u Sarajevu

Javni oglas za prijem u radni odnos - Univerzitet u Sarajevu

UNSA

Na osnovu člana 20a. Zakona o radu („Službene novine FBiH“, broj: 26/16, 89/18), člana 13. Jedinstvenog pravilnika o radu Univerziteta u Sarajevu, Odluke Vlade Kantona Sarajevo, broj: 02-04-27713-28/20 od 29.7.2020. godine, i saglasnosti Ministarstva za obrazovanje, nauku i mlade Kantona Sarajevo, akt broj: 0101-7247/20 od 14.7.2020. godine, Univerzitet u Sarajevu raspisuje

JAVNI OGLAS
za prijem u radni odnos

Osnovni podaci o poslodavcu:
Naziv: Univerzitet u Sarajevu
Sjedište: Obala Kulina bana 7, 71000 Sarajevo
Internet adresa poslodavca: www.unsa.ba

Naziv radnog mjesta: 

  1. Stručni saradnik IKT - programer - 3 (tri) izvršioca na neodređeno vrijeme i 1 (jedan) izvršilac na određeno vrijeme, 1 (jedna) godina