Filozofski fakultet

Konkurs za izbor - Filozofski fakultet

Filozofski fakultet

Na osnovu odlukâ Vijeća Fakulteta, broj: 02-01/119, 02-01/120, 02-01/121 i 02-01/122 od 15. 4. 2019. godine i saglasnosti Senata Univerziteta u Sarajevu, broj: 01-12-14/19  od 6. 5. 2019. godine

UNIVERZITET U SARAJEVU
FILOZOFSKI FAKULTET 
OBJAVLJUJE 
K O N K U R S 
za izbor