Farmaceutski fakultet

Konkurs za izbor akademskog osoblja na Farmaceutskom fakultetu Univerziteta u Sarajevu

Farmaceutski fakultet

UNIVERZITET U SARAJEVU
FARMACEUTSKI FAKULTET 

Na osnovu člana 103. stav 1. i člana 115. stav 4. Zakona o visokom obrazovanju, (“Službene novine Kantona Sarajevo“ broj: 33/17), člana 193. stav 4), člana 201., 202. i 203. Statuta Univerziteta u Sarajevu, Odluke Vijeća Farmaceutskog fakulteta Univerziteta u Sarajevu broj: 0101- 82/20 od 09.01.2020. godine, te saglasnosti Senata Univerziteta  u Sarajevu broj: 01-1-26/20  od 29.01.2020. godine, Farmaceutski fakultet Univerziteta u Sarajevu  dana 16.04.2020. godine raspisuje

K O N K U R S
za izbor akademskog osoblja na Farmaceutskom fakultetu Univerziteta u Sarajevu

I
Raspisuje se Konkurs za izbor nastavnika u zvanje redovnog profesora  (puno radno vrijeme)  na nastavnim predmetima:

  1. “Farmaceutska hemija  I“ i “Farmaceutska hemija  II“ - 1 (jedan) izvršilac