Propis

Uputstvo o načinu izrade, namjeni i upotrebi, čuvanju, evidenciji i uništavanju pečata, suhog žiga i prijemnog štambilja Univerziteta u Sarajevu

Ovim Uputstvom se uređuje način izrade, namjena i način upotrebe, čuvanja, evidencije i uništavanja pečata, suhog žiga i prijemnog štambilja Univerziteta u Sarajevu i pečata i prijemnog šambilja organizacionih jedinica Univerziteta, a koje Univerzitet i organizacione  jedinice koriste u vršenju poslova iz svog djelokruga.