Propis

Pravilnik o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji radnih mjesta Rektorata i podorganizacionih jedinica Univerzitetu u Sarajevu (prečišćeni teskt)