Propis

Pravilnik o postupku direktnog sporazuma za nabavku roba, usluga i radova za Univerzitet u Sarajevu