Propis

Pravilnik o plaćama i naknadama Univerziteta u Sarajevu

Upravni odbor Univerziteta u Sarajevu je na 22. redovnoj sjednici održanoj 30. 01. 2024. godine donio Pravilnik o plaćama i naknadama Univerziteta u Sarajevu.

Pravilnikom o plaćama i naknadama osoblja Univerziteta u Sarajevu uređuju se mjerila za utvrđivanje plaća, naknada i drugih primanja akademskom, naučnoistraživačkom/umjetničkoistraživačkom, stručnom, administrativno-tehničkom i pomoćno-tehničkom osoblju Univerziteta, te naknade drugim osobama koje učestvuju u izvođenju nastavno-naučnog procesa i naučnoistraživačkog/umjetničkoistraživačkog rada na Univerzitetu/članicama i druga pitanja koja se odnose na vrednovanje rada na Univerzitetu.

Stupanjem na snagu ovog Pravilnika prestaje važiti Jedinstveni pravilnik o plaćama i naknadama osoblja Univerziteta u Sarajevu broj: 02-7921-1/15 od 29. 12. 2015. godine, izmjene i dopune Jedinstvenog pravilnika o plaćama i naknadama osoblja Univerziteta u Sarajevu broj: 02-4109/16 od 14. 06. 2016. godine, izmjene i dopune broj: 02-577/17 od 27. 01. 2017. godine Jedinstvenog pravilnika o plaćama i naknadama osoblja Univerziteta u Sarajevu i izmjene i dopune Jedinstvenog pravilnika o plaćama i naknadama osoblja Univerziteta u Sarajevu broj: 02-5139/17 od 27. 07. 2017. godine.

***

Datum objavljivanja 12. 02. 2024. godine.