Propis

Pravilnik o finansijskom poslovanju Univerziteta u Sarajeva

Upravni odbor Univerziteta u Sarajevu je na devetoj redovnoj sjednici održanoj 23. 11. 2022. godine usvojio Pravilnik o finansijskom poslovanju Univerziteta u Sarajevu.

Pravilnikom o finansijskom poslovanju Univerziteta u Sarajevu se uređuje finansijsko poslovanje i finansiranje rada Univerziteta u Sarajevu, postupci izrade finansijskog plana, operativnog planiranja i izvršenja finansijskog plana, finansijsko izvještavanje, sticanje i raspodjela vlastitih prihoda, implementacija finansijskog informacionog sistema,  uspostavljanje  i  provođenje  finansijskog  upravljanja  i  kontrole,  način uspostave i rada interne kontrole, te odgovornosti za finansijsko poslovanje Univerziteta i njegovih članica.