Veterinarski fakultet UNSA | Realizacija projekta “Molekularna detekcija vektorski prenosivih uzročnika zoonoza u populaciji pasa lutalica Kantona Sarajevo“

Veterinarski fakultet

Na Veterinarskom fakultetu je otpočela realizacija istraživačkog projekta “Molekularna detekcija vektorski prenosivih uzročnika zoonoza u populaciji pasa lutalica Kantona Sarajevo“. Projekat finansira Ministarstvo za nauku, visoko obrazovanje i mlade Kantona Sarajevo, a na osnovu programa za sufinansiranje naučnoistraživačkih i istraživačko razvojnih projekata Kantona Sarajevo za 2021. godinu. U sklopu prve faze projekta, a zahvaljujući podršci Razvojnog programa Ujedinjenih naroda (UNDP), u laboratorij  Katedre za patobiologiju i epidemiologiju, koja je nosilac projekta, isporučen je Real-time PCR thermocyler nove generacije, Agilent AriaMxReal-Time PCR System. Pomenuti aparat će značajno pojačati naučno infrastrukturu Katedre i Fakulteta i omogućiti realizaciju i drugih istraživačkih projekata.

Opis projekta:

Vektorski prenosive bolesti pasa su oboljenja široko rasprostranjena u svijetu, uzrokovana nizom patogena koje prenose artropode, obuhvatajući krpelje, buhe, komarce i papatače. Vektorski prenosivi uzročnici ili bolesti su emergentne i/ili reemergentne i od izuzetne važnosti jer su često zoonotskog karaktera i mogu biti visoko patogene. Posljednjih godina sve je veća zabrinutost zbog globalnog širenja parazitskih artropoda i uzročnika koje prenose. Mnogi faktori doprinose širenju, kao što su klimatske promjene, promjene okoline, povećana međunarodna trgovina i globalni promet, dinamika ljudske i životinjske populacije, te otpornost na lijekove, kako vektora, tako i patogena. Porast populacije pasa i njihova socijalna uloga, te blizak kontakt s ljudima u urbanim i ruralnim područjima su od izuzetne važnosti za zdravlje čovjeka. Psi su kompetentni rezervoari za različite uzročnike zoonoza i mogu poslužiti kao lako dostupan izvor prehrane za mnoge artropode koje se hrane krvlju. S obzirom na značaj vektorski prenosivih bolesti pasa, te nedostatak podataka za BiH, cilj ovog istraživanja je PCR metodom utvrditi/identificirati vektorski prenosive uzročnike zoonoza u populaciji pasa lutalica u Kantonu Sarajevo (Anaplasma phagocytophilum, Ehrlichia ewingii, Ehrlichia canis, Wolbachia sp., Borrelia burgdorferi, Dirofilaria immitis, Dirofilaria repens, Leishmania infantum, Rickettsia felis, Bartonella henselae, B. vinsonii subsp. berkhoffii, Coxiella burnetii, ‘Candidatus Mycoplasma haematoparvum’ ). Dokaz prisustva ovih uzročnika značio bi da ove životinje mogu predstavljati potencijalni rizik za zdravlje drugih životinja i čovjeka, ukazujući na neophodnost monitoringa zdravstvenog statusa pasa lutalica, poboljšanje njihovog zdravlja i dobrobiti te formiranje efektivnog surveillance sistema u cilju kontrole vektorski prenosivih bolesti pasa. Kako su psi lutalice veliki problem koji zbog kompleksnosti i senzibilnosti (empatija prema psima vs potencijalna opasnost za stanovništvo) nije jednostavno riješiti, sigurno da bi egzaktna potvrda patogena sa zoonotskim potencijalom pomoglo pravilnijoj procjeni stanja i olakšalo donošenje ispravnih odluka o načinu rješenja problema pasa lutalica u Kantonu Sarajevo.

Voditelj projekta:

Prof.dr. Maid Rifatbegović, Katedra za patobiologiju i epidemiologiju

Učesnici:

Prof. dr. Zinka Maksimović, Katedra za patobiologiju i epidemiologiju

Prof. dr. Senka Babić, Katedra za patobiologiju i epidemiologiju

Prof. dr. Amir Zahirović, Katedra za kliničke nauke veterinarske medicine

Prof.dr. Denis Čamo, Katedra za kliničke nauke veterinarske medicine

Prof. dr. Alan Maksimović, Katedra za kliničke nauke veterinarske medicine

Dr.vet.med Muamer Dervišević, student 3. ciklusa-doktorski studij

Amina Kesten, studentica dodiplomskog studija

Antea Ljubez, studentica dodiplomskog studija

1