Realizirani moduli pete Akademije za prevenciju maloljetničkog prijestupništva

Realizirani moduli pete Akademije za prevenciju maloljetničkog prijestupništva

Udruženje za demokratski razvoj „ProActa“ i Pravni fakultet Univerziteta u Sarajevu, u saradnji sa Federalnim ministarstvom kulture i sporta, organizirali su 20. decembra 2019. godine tri modula Akademije za prevenciju maloljetničkog prijestupništva u prostorijama Pravnog fakulteta.
Akademija je organizirana za 43 studenta sa fakulteta Univerziteta u Sarajevu čije oblasti tretiraju maloljetničko prijestupništvo kako bi se izgradio multidisciplinarni pristup u edukaciji i praktičnoj primjeni usvojenih znanja, te potakli studenti da budu educirani  o ovoj problematici na cjelovit način, da razumiju uloge i odgovornosti vlastite profesije u preveniranju problematike maloljetničkog prijestupništva, te uloge i odgovornosti drugih profesija. Module, koji su sadržavali teorijska predavanja i praktične vježbe, vodili su univerzitetski profesori i praktičari iz ove oblasti.
 

Realizirani moduli pete Akademije za prevenciju maloljetničkog prijestupništva
Realizirani moduli pete Akademije za prevenciju maloljetničkog prijestupništva
Realizirani moduli pete Akademije za prevenciju maloljetničkog prijestupništva
Realizirani moduli pete Akademije za prevenciju maloljetničkog prijestupništva
Realizirani moduli pete Akademije za prevenciju maloljetničkog prijestupništva