Prof. dr. Belma Kalamujić Stroil koautorica naučnog rada odabranog kao “Editor’s Choice”

Prof. dr. Belma Kalamujić Stroil koautorica naučnog rada odabranog kao “Editor’s Choice”

Prof. dr. Belma Kalamujić Stroil, viša naučna saradnica Univerzitet u Sarajevu - Instituta za genetičko inženjerstvo i biotehnologiju, jedan je od autora naučnog članka pod nazivom “Responsible Research and Innovation Framework, the Nagoya Protocol and Other European Blue Biotechnology Strategies and Regulations: Gaps Analysis and Recommendations for Increased Knowledge in the Marine Biotechnology Community”. Članak je objavljen u prestižnom časopisu Marine Drugs i pri tome odabran kao “Editor’s Choice” za izvanredan kvalitet i visok interes čitanja.

Studija je sprovedena u okviru COST akcije Ocean4Biotech, a ukazuje na to da regulatorni okviri za odgovorno istraživanje i inovacije i plavu biotehnologiju, kao što je Nagoya protokol, nisu u potpunosti shvaćeni i primijenjeni od strane istraživača iz oblasti plave biotehnologije, jer ih više vide kao prepreku i dodatni administrativni posao.

Konvencija o biološkoj raznolikosti (CBD) i Nagoya Protokol su međunarodne legislative o biodiverzitetu koje prepoznaju važnost biodiverziteta za čovječanstvo, te da zemlje dobavljači imaju suverena prava nad svojim tradicionalnim znanjem i genetičkim resursima. Nagoya Protokol ima za cilj da omogući pristup genetičkim resursima u okviru međunarodnog sistema koji na fer i pravičan način garantuje podjelu koristi od genetičkih resursa za zemlju iz koje oni potiču, kako u kontekstu rezultata istraživanja i inovacija (R&I), tako i koristi od moguće komercijalizacije ovih genetičkih resursa.

Članak možete pročitati na sljedećem linku: https://www.mdpi.com/1660-3397/20/5/290?fbclid=IwAR0QvIv29EKH_lWmIOdQMAsR9XwLpDKwHI-fNSdZkYbOHi20OIfx-2hPGkM