Obavještenje o stavljanju na uvid javnosti korigovane radne verzije projekta doktorske disertacije i ocjene korigovane radne verzije projekta doktorske disertacije Emine Ramić, MA

Prirodno-matematički fakultet

VIJEĆE  PRIRODNO-MATEMATIČKOG FAKULTETA 
UNIVERZITETA U SARAJEVU

OBJAVJUJE

KORIGOVANA RADNA VERZIJA PROJEKTA DOKTORSKE DISERTACIJE pod naslovom: „Biomonitoring zraka upotrebom epifitskih lišaja i mahovine na području BiH”, kandidatkinje Emine Ramić, MA, studentice III ciklusa – doktorskog studija na Odsjeku za hemiju Prirodno-matematičkog fakulteta Univerziteta u Sarajevu I OCJENA KORIGOVANE RADNE VERZIJE PROJEKTA DOKTORSKE DISERTACIJE koju je sačinila Komisija u sastavu: 

  • Dr. sci. Tidža Muhić-Šarac, redovni profesor Prirodno-matematičkog fakulteta Univerziteta u Sarajevu, doktor hemijskih nauka, uža naučna oblast: Analitička hemija, predsjednik;
  • Dr. sci. Jasna Huremović, redovni profesor Prirodno-matematičkog fakulteta Univerziteta u Sarajevu, doktor hemijskih nauka, uža naučna oblast: Analitička hemija, mentor i član;
  • Dr. sci. Samir Đug, redovni profesor Prirodno-matematičkog fakulteta Univerziteta u Sarajevu, doktor bioloških  nauka, uže naučne oblasti: Ekologija i Botanika, član;
  • Dr. sci. Sabina Gojak-Salimović, redovni profesor Prirodno-matematičkog fakulteta Univerziteta u Sarajevu, doktor hemijskih nauka, uža naučna oblast: Fizikalna hemija, rezervni član.

S T A V L J A J U   S E   J A V N O S T I   N A   U V I D

Projekt doktorske disertacije i izvještaj o ocjeni disertacije ostaju na uvidu javnosti 30 dana od dana objave 10.03.2020. godine, a mogu se pogledati radnim danima od 10-14 sati na Prirodno-matematičkom fakultetu, ulica Zmaja od Bosne 33/III.