Obavještenje o stavljanju na uvid javnosti izvještaja komisije i korigovane radne verzije projekta doktorske disertacije kandidata mr. sc. Reshata Maliqija

Fakultet za kriminalistiku, kriminologiju i sigurnosne studije

UNIVERZITET U SARAJEVU
FAKULTET ZA KRIMINALISTIKU, KRIMINOLOGIJU I SIGURNOSNE STUDIJE

O B J A V LJ U J E

Da se izvještaj komisije i korigovana radna verzija projekta doktorske disertacije kandidata mr. sc. Reshata Maliqija, na temu: ”KRIMINALISTIČKE PROCEDURE U FUNKCIJI OTKRIVANJA ORGANIZOVANOG KRIMINALITETA NA KOSOVU” stavlja na uvid javnosti

KANDIDAT: mr. sc. Reshat Maliqi

ZAPOSLEN: Direkcija za strateško planiranje i pravne poslove Kosova

NAZIV DOKTORSKE DISERTACIJE: ”KRIMINALISTIČKE PROCEDURE U FUNKCIJI OTKRIVANJA ORGANIZOVANOG KRIMINALITETA NA KOSOVU ”

KOMISIJA:

  1. Dr. Mirsad Abazović, doktor socioloških nauka, profesor emeritus Fakulteta za kriminalistiku, kriminologiju i sigurnosne studije Univerziteta u Sarajevu, predsjednik;
  2. Dr. Nedžad Korajlić, doktor kriminalističkih nauka, redovni profesor Fakulteta za kriminalistiku, kriminologiju i sigurnosne studije Univerziteta u Sarajevu na naučnim oblastima „Kriminalistika” i ”Sigurnosne studije”, član/mentor;
  3. Dr. Eldan Mujanović, doktor kriminalističkih nauka, vanredni profesor Fakulteta za kriminalistiku, kriminologiju i sigurnosne studije Univerziteta u Sarajevu na naučnoj oblasti „Kriminalistika”, član.

OCJENA PROJEKTA DISERTACIJE: Pozitivna

Radna verzija projekta doktorske disertacije se može pogledati svakim radnim danom od 10:00 do 14:00 sati na Fakultetu za kriminalistiku, kriminologiju i sigurnosne studije, ulica Zmaja od Bosne 8, 71000 Sarajevo, Služba postdiplomskog studija.

Izvještaj komisije i korigovana radna verzija projekta doktorske disertacije ostaje na uvid javnosti 30 dana od dana objave.

U Sarajevu, 12. 07. 2019.