Obavještenje o odbrani doktorske disertacije kandidatkinje Amine Smailhodžić, MA

Fakultet za kriminalistiku, kriminologiju i sigurnosne studije

UNIVERZITET U SARAJEVU

FAKULTET ZA KRIMINALISTIKU, KRIMINOLOGIJU I SIGURNOSNE STUDIJE

O B J A V LJ U J E

Da će kandidatkinja Amina Smailhodžić, MA braniti doktorsku disertaciju na temu:

PARLAMENTARNI VOJNI POVJERENIK I NJEGOV DOPRINOS JAČANJU VLADAVINE PRAVA U BOSNI I HERCEGOVINI”.

U skladu sa Zaključkom Senata Univerziteta u Sarajevu broj: 01-13-1/20 od 04.06.2020. godine, stav 6. odbrana doktorske disertacije će se obaviti bez prisustva publike, dana 27.09.2021. godine u 11:30 sati na Fakultetu za kriminalistiku, kriminologiju i sigurnosne studije Univerziteta u Sarajevu, ulica Zmaja od Bosne 8, Amfiteatar PDS.