Mašinski fakultet

Konkurs za upis studenata na treći ciklus studija – doktorski studij u akademskoj 2019/2020. godini - Mašinski fakultet

Mašinski fakultet

UNIVERZITET U SARAJEVU                            
MAŠINSKI FAKULTET SARAJEVO

Na osnovu člana 79. i 83.  i 135. Zakona o visokom obrazovanju („Službene novine Kantona Sarajevo“, broj: 33/17), člana 21. stav (1) Pravila studiranja za treći ciklus studija na Univerzitetu u Sarajevu, člana 129. Statuta Univerziteta u Sarajevu, Odluke Senata Univerziteta u Sarajevu o saglasnosti na nastavne planove i programe trećeg (III) ciklusa studija – doktorski studij, Odluke Vijeća i Odluke Senata Univerziteta o saglasnosti za raspisivanje javnog konkursa, uz prethodnu Saglasnost Ministarstva za obrazovanje nauku i mlade Kantona Saqrajevo, broj: 11/05-38-32652-2/19 od 11.09.2019. godine, Mašinski fakultet Sarajevo Univerziteta u Sarajevu, objavljuje

K O N K U R S
za upis studenata na treći ciklus studija – doktorski studij  
u akademskoj 2019/2020 godini