Medicinski fakultet

KONKURS za upis studenata na TREĆI CIKLUS STUDIJA - DOKTORSKI STUDIJ pod nazivom „BIOMEDICINA I ZDRAVSTVO“ na Univerzitetu u Sarajevu – Medicinskom fakultetu, u akademskoj 2022/2023. godini

Medicinski fakultet

Na osnovu članova 106. Zakona o visokom obrazovanju („Službene novine Kantona Sarajevo“ br. 36/22), člana 129. Statuta Univerziteta u Sarajevu, člana 21. Pravila studiranja za treći ciklus studija na Univerzitetu u Sarajevu, Odluke Vijeća Univerziteta u Sarajevu - Medicinskog fakulteta br. 01-4-AK-3584 /22 od 07. 06. 2022. godine, Odluke Senata Univerziteta u Sarajevu o davanju saglasnosti na raspisivanje javnog konkursa br. 01-9-75/22 od 29. 06. 2022. godine, prethodne saglasnosti Ministarstva za obrazovanje, nauku i mlade Kantona Sarajevo za raspisivanje konkursa br. 27/03-34-26929/22 od 19. 07. 2022. godine, Univerzitet u Sarajevu - Medicinski fakultet objavljuje

 

KONKURS

za upis studenata na TREĆI CIKLUS STUDIJA - DOKTORSKI STUDIJ
pod nazivom „BIOMEDICINA I ZDRAVSTVO“

na Univerzitetu u Sarajevu – Medicinskom fakultetu, u akademskoj 2022/2023. godini