Farmaceutski fakultet

Konkurs za izbor akademskog osoblja na Farmaceutskom fakultetu Univerziteta u Sarajevu

Farmaceutski fakultet

UNIVERZITET U SARAJEVU
FARMACEUTSKI FAKULTET 

Na osnovu člana 103. stav 1. Zakona o visokom obrazovanju, (“Službene novine Kantona Sarajevo“ broj: 33/17), člana 193., člana 201., 202. i 203. Statuta Univerziteta u Sarajevu, Odluke Vijeća Farmaceutskog fakulteta Univerziteta u Sarajevu broj: 0101-5776/20 od 23.12.2020. godine, te saglasnosti Senata Univerziteta  u Sarajevu broj: 01-1-45/21 od 27.01.2021. godine, Farmaceutski fakultet Univerziteta u Sarajevu  dana 25.02.2021. godine raspisuje

K O N K U R S
za izbor akademskog osoblja na Farmaceutskom fakultetu Univerziteta u Sarajevu

I
Raspisuje se Konkurs za izbor nastavnika u zvanje redovnog profesora (puno radno vrijeme) na nastavnim predmetima:

  1. “Farmakognozija i hemija droga I“ i “Farmakognozija i hemija droga II“ - 1 (jedan) izvršilac