Farmaceutski fakultet

Konkurs za izbor akademskog osoblja na Farmaceutskom fakultetu Univerziteta u Sarajevu

Farmaceutski fakultet

UNIVERZITET U SARAJEVU
FARMACEUTSKI FAKULTET 

Na osnovu člana 103. stav 1. Zakona o visokom obrazovanju, (“Službene novine Kantona Sarajevo“ broj: 33/17), člana 193., člana 201., 202. i 203. Statuta Univerziteta u Sarajevu, Odluke Vijeća Farmaceutskog fakulteta Univerziteta u Sarajevu broj: 0101-5121/20 od 06.11.2020. godine, te saglasnosti Senata Univerziteta  u Sarajevu broj: 01-25-52/20 od 26.11.2020. godine, Farmaceutski fakultet Univerziteta u Sarajevu  dana 29.12.2020.godine raspisuje

K O N K U R S
za izbor akademskog osoblja na Farmaceutskom fakultetu Univerziteta u Sarajevu

                                     I
Raspisuje se Konkurs za izbor nastavnika u zvanje docenta (puno radno vrijeme) na nastavnim predmetima:

  1. “Farmaceutska hemija  I“ i “Farmaceutska hemija  II“ - 1 (jedan) izvršilac