Stomatološki fakultet sa stomatološkim kliničkim centrom

Javni oglas za prijem u radni odnos na neodređeno vrijeme | Univerzitet u Sarajevu - Stomatološki fakultet sa stomatološkim kliničkim centrom

Stomatološki fakultet sa stomatološkim kliničkim centrom

UNIVERZITET U SARAJEVU – STOMATOLOŠKI FAKULTET SA STOMATOLOŠKIM KLINIČKIM CENTROM

Na osnovu odredbi Zakona o radu („Službene novine FBIH“, br 26/16 i 89/18), Jedinstvenog Pravilnika o radu Univerziteta u Sarajevu, Pravilnika o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji radnih mjesta na Stomatološkom fakultetu sa klinikama Univerziteta u Sarajevu, Uredbe o postupku prijema u radni odnos u javnom sektoru na teritoriji Kantona Sarajevo („Sl. novine KS“ br. 19/21 i br. 10/22), Uredbe o jedinstvenim kriterijima i pravilima za zapošljavanje branilaca i članova njihovih porodica u institucijama u Kantonu
Sarajevo, Gradu Sarajevo i općinama u Kantonu Sarajevo („Sl. novine KS“ br. 37/20 i br. 27/21), a u vezi sa Odlukom Vlade Kantona Sarajevo broj: 02-04-42541-7/23 od 05.10.2023. godine, te na osnovu člana 71.
Zakona o visokom obrazovanju Kantona Sarajevo („Sl.novine KS“ br. 36/22), a u vezi sa članom 115. Statuta Univerziteta u Sarajevu, Univerzitet u Sarajevu – Stomatološki fakultet sa stomatološkim kliničkim centrom
raspisuje:

JAVNI OGLAS
za prijem u radni odnos na neodređeno vrijeme

Za radna mjesta:

  1. Šef IT službe, 1 (jedan) izvršilac na neodređeno vrijeme;
  2. Samostalni referent/administrator mreže i tehnička podrška nastavi, 1 (jedan) izvršilac na neodređeno vrijeme;
  3. Stručni saradnik za javne nabavke i ekonomske poslove, 1 (jedan) izvršilac na neodređeno vrijeme;
  4. Stručni saradnik/Tehnički sekretar, 1 (jedan) izvršilac na neodređeno vrijeme;