Pedagoški fakultet

JAVNI KONKURS za izbor dekana (rukovodioca organizacione jedinice) Pedagoškog fakulteta Univerziteta u Sarajevu za mandatni period 2019 – 2023.

Pedagoški fakultet

Na osnovu čl. 135. stav (3) i 137. st. (1), (2) i (10) Zakona o visokom obrazovanju ("Službene novine Kantona Sarajevo", broj: 33/17), čl. 104. stav (2), 107. stav (1), 110. i 111. st. (1), (2) i (3) Statuta Univerziteta u Sarajevu (broj: 01-1093-3-1/18 od 28.11.2018. godine) i Odluke Vijeća Pedagoškog fakulteta Univerziteta u Sarajevu (broj: 01-898/19 od 06.06.2019. godine), Vijeće Pedagoškog fakulteta Univerziteta u Sarajevu, objavljuje 

JAVNI KONKURS 
za izbor dekana (rukovodioca organizacione jedinice)
Pedagoškog fakulteta Univerziteta u Sarajevu
za mandatni period 2019 – 2023.