Pravni fakultet

Adresa
Obala Kulina bana 7
Email
sekretarijat@pfsa.unsa.ba

Pravni fakultet je osnovan 1946. godine. Od svog osnivanja, Pravni fakultet u Sarajevu je prošao kroz više pravnih režima u skladu sa tadašnjim saveznim i republičkim zakonima o visokoškolskom obrazovanju. Za sve to vrijeme, Pravni fakultet u Sarajevu ostao je samostalna javna ustanova čija je djelatnost vezana za organizovanje nastavnog, naučnoistraživačkog i stručnog rada.

Nastavni plan i program na Pravnom fakultetu u Sarajevu je koncipiran tako da ima za cilj razvijanje pravničkog mišljenja i opće pravničke kulture studenata, obuhvatanjem širokog spektra različitih naučnih disciplina. Težnja je da student razumije porijeklo, uzroke nastanka i funkcioniranja pravnog sistema, njegove osnovne principe i odnos prava prema stvarnim odnosima u životu, kao i drugim naučnim disciplinama.

Koncept studiranja: 4 + 1 + 3
          
Odsjeci: Jedinstven studij

 

Odgovorna osoba
Dekan: prof. dr. Zinka Grbo

43.856571, 18.4181