Propis

Pravilnik o kancelarijskom i arhivskom poslovanju Univerziteta u Sarajevu

Upravni odbor Univerziteta u Sarajevu je na 24. sjednici održanoj 12. 04. 2016. godine donio Odluku broj: 02-2894/16 kojom se usvaja Pravilnik o kancelarijskom i arhivskom poslovanju Univerziteta u Sarajevu. 

Ovim Pravilnikom utvrđuje se način vršenja kancelarijskog i arhivskog poslovanja na Univerzitetu u Sarajevu i njegovim organizacionim jedinicama.