Otvoren Konkurs za upis na prvu godinu studija!

Univerzitet u Sarajevu je objavio Konkurs za upis studenata u akademskoj 2018/2019. godini
upis

Univerzitet u Sarajevu je objavio Konkurs za upis studenata u akademskoj 2018/2019. godini koji omogućava upis 6.909 studenata na prvi ciklus i integrirani studij, 4.219 studenata na drugi ciklus studija, te 150 kandidata na stručni studij – na više od 500 studijskih programa. 
Pravo učešća na Konkurs za upis na prvi ciklus, integrirani studij i stručni studij pod jednakim uvjetima imaju državljani Bosne i Hercegovine i strani državljani sa završenom srednjom školom u četverogodišnjem trajanju u Bosni i Hercegovini, kao i kandidati koji su srednju školu završili izvan Bosne i Hercegovine, a za koje je nakon postupka priznavanja odnosno ekvivalencije utvrđeno da imaju završeno adekvatno obrazovanje za nastavak školovanja.
Pravo učešća na Konkurs za upis na drugi ciklus studija pod jednakim uvjetima imaju državljani Bosne i Hercegovine i strani državljani sa završenim odgovarajućim prvim ciklusom studija koji se vrednuje sa najmanje 180 odnosno 240 (E)CTS studijskih bodova, kandidati koji su završili studij prema predbolonjskim nastavnim planovima i programima u Bosni i Hercegovini, kao i kandidati koji su prvi ciklus odnosno predbolonjski studij završili izvan Bosne i Hercegovine, a za koje je nakon postupka priznavanja odnosno ekvivalencije utvrđeno da imaju završeno adekvatno obrazovanje za nastavak školovanja.
Kandidati koji su srednju školu završili izvan Bosne i Hercegovine imaju pravo učešća na Konkursu i prije izvršenog priznavanja odnosno ekvivalencije svjedočanstva o završenom srednjoškolskom obrazovanju u inozemstvu. 

Kandidate sa završenom srednjom školom po međunarodnim programima koji su odobreni od nadležnog ministarstva, a čiji se rezultati međunarodne eksterne mature objavljuju u augustu ili septembru, organizaciona jedinica je dužna uključiti u postupak za upis i prije izdavanja dokaza o položenoj eksternoj maturi. Bodovanje uspjeha ovih kandidata vrši se na osnovu predviđenih ocjena (forecast grades) za eksternu maturu.

Za prijave na Konkurs za upis u prvu godinu studija kandidati predaju original ili ovjerenu kopiju dokumenata. U studijskoj 2018/2019. godini budući student će moći aplicirati na Konkurs predajom dokumenata na više fakulteta ili akademija Univerziteta u Sarajevu (UNSA). Ukoliko maturant bude primljen na više fakulteta ili akademija, sâm će odlučiti gdje želi studirati.

Omogućeno je više prijavnih/upisnih rokova. Fakulteti i akademije će na svojim web stranicama/oglasnim pločama dati potpune informacije o mjestu i vremenu predaje dokumenata za prijavne odnosno upisne rokove. 

Sve navedeno omogućava kandidatima širi izbor prilikom apliciranja na željeni fakultet/fakultete.    

Djeca šehida i poginulih branilaca i djeca bez oba roditelja oslobođeni su obaveze plaćanja upisnine. Primljeni kandidati iz kategorije djece šehida i poginulih boraca, djece ratnih vojnih invalida, djece dobitnika ratnih priznanja i odlikovanja i djece bez oba roditelja oslobođeni su plaćanja troškova školarine. U saradnji sa osnivačem Univerzitet u Sarajevu na ovaj način stipendira oko 1.500 studenata, što u novcu iznosi više od 1.000.000 KM.

Konkurs možete preuzeti na www.unsa.ba.

Ponosni na znanje!
 

U skladu sa članom 79. i 80. Zakona o visokom obrazovanju ("Službene novine Kantona Sarajevo", broj 33/17), Univerzitet u Sarajevu objavljuje konkurs za upis studenata u prvu godinu prvog ciklusa studija i prvu godinu integriranog studija, drugog ciklusa studija i stručnog studija za studijsku 2018/2019. godinu.

Konkurs se objavljuje na web stranici Univerziteta u Sarajevu, oglasnoj ploči Univerziteta u Sarajevu, te na web stranicama i oglasnim pločama organizacionih jedinica (fakulteta i akademija) Univerziteta u Sarajevu