Obavještenje o stavljanju na uvid javnosti korigovane radne verzije projekta doktorske disertacije i ocjene korigovane radne verzije projekta doktorske disertacije kandidatkinje Dine Kamber Hamzić, MA

Prirodno-matematički fakultet

VIJEĆE PRIRODNO-MATEMATIČKOG FAKULTETA 
UNIVERZITETA U SARAJEVU 

OBJAVLJUJE

KORIGOVANA RADNA VERZIJA PROJEKTA DOKTORSKE DISERTACIJE pod naslovom: „Analiza i rješavanje kognitivinih prepreka u nastavi trigonometrije“, kandidatkinje Dine Kamber Hamzić, MA, više asistentice na Odsjeku za matematiku Prirodno-matematičkog fakulteta Univerziteta u Sarajevu, i studentice III ciklusa – doktorskog studija iz prirodnih i matematičkih nauka u obrazovanju, studijski program Matematika u obrazovanju, na Prirodno-matematičkom fakultetu Univerziteta u Sarajevu, I OCJENA  KORIGOVANE RADNE VERZIJE PROJEKTA DOKTORSKE DISERTACIJE, koju je sačinila Komisija u sastavu: 

  • Dr. Muharem Avdispahić, dr. h. c, doktor matematičkih nauka, redovni profesor na Odsjeku za matematiku Prirodno-matematičkog fakulteta Univerziteta u Sarajevu, uže naučne oblasti “Analiza” i “Teorija brojeva”, predsjednik,
  • Dr. Đurđica Takači, doktor matematičkih nauka, redovna profesorica na Departmanu za matematiku i informatiku Prirodno-matematičkog fakulteta Univerziteta u Novom Sadu, uže naučne oblasti “Primijenjena analiza i “Metodika nastave matematike”, mentorica,
  • Dr. Hasnija Nurković, doktor humanističkih nauka iz područja Pedagogije, vanredna profesorica na Odsjeku za matematiku Prirodno-matematičkog fakulteta Univerziteta u Sarajevu, uža naučna oblast “Pedagogija”, članica.

STAVLJAJU SE JAVNOSTI NA UVID

Projekt doktorske disertacije i izvještaj o ocjeni disertacije ostaju na uvidu javnosti 30 dana od dana objave 09.07.2019. godine, a mogu se pogledati radnim danima od 10-14 sati na Prirodno-matematičkom fakultetu, ulica Zmaja od Bosne 33/III.