Obavještenje o stavljanju na uvid javnosti Izvještaja Komisije o ocjeni prezentacije radne verzije doktorske disertacije i korigovane radne verzije projekta doktorske disertacije kandidata Anela Kurtovića, MA

Pravni fakultet

UNIVERZITET U SARAJEVU – PRAVNI FAKULTET
Broj: 01-248/21

Sarajevo, 16.02.2021. godine

O B A V I J E S T

I - Na osnovu člana 44. Pravila studiranja za treći ciklus studija Univerziteta u Sarajevu, broj: 0101-38-276/11 od 29.12.2010. godine, Pravni fakultet Univerziteta u Sarajevu stavlja na uvid javnosti:
a) Izvještaj Komisije o ocjeni prezentacije radne verzije doktorske disertacije, i 
b) korigovanu radnu verziju projekta doktorske disertacije kandidata Anela Kurtovića, MA zaposlenog kao advokat u Advokatskoj kancelariji Anel Kurtović sa sjedištem u Sarajevu.

II - Naziv doktorske disertacije:

„Odnos prirodnog i pozitivnog prava sa aspekta sudske interpretacije i sudskog aktivizma“

III - Sastav Komisije za ocjenu projekta doktorske disertacije:

  1. dr Jasna Bakšić-Muftić, redovna profesorica Pravnog fakulteta Univerziteta u Sarajevu, na naučnoj oblasti Teorija prava i države, mentorica i članica
  2. dr Midhat Izmirlija, docent na Pravnom fakultetu Univerziteta u Sarajevu, na naučnoj oblasti Teorija prava i države, predsjednik i član
  3. dr Damir Banović, docent na Pravnom fakultetu Univerziteta u Sarajevu, na naučnoj oblasti Teorija države i prava, član

IV - Mjesto i vrijeme za pregled disertacije

Pravni fakultet Univerziteta u Sarajevo, Obala Kulina bana br.7, u prostorijama Službe za II i III ciklus studija, radnim danima od 10:00-12:00 sati od 17.02.2021. do 18.03.2021. godine.

Dekanat Pravnog fakulteta Univerziteta u Sarajevu